اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۷:۵۷ Fil****** ۱۱۶٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۶:۰۹ Hon****** ۲۰٬۹۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۵:۴۱ Meh****** ۱۰٬۲۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۳:۱۵ WAH****** ۱۰٬۷۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۱:۲۵ Hos****** ۳۰٬۶۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۹:۱۳ ari****** ۱۴٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۲:۲۰ Ram****** ۱۰٬۱۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۲۲:۳۴ Mer****** ۲۰٬۶۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۲۲:۲۷ sha****** ۲۷٬۸۷۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۲۱:۳۳ ami****** ۱۰٬۷۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۶:۲۲ pan****** ۱۲٬۲۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۴:۰۲ Mah****** ۱۸٬۲۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۴:۰۰ Ami****** ۴۸٬۹۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۶:۵۰ Nil****** ۱۰٬۰۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۹:۳۸ ali****** ۱۴٬۵۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۷:۵۲ Erf****** ۳۶۲٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۶:۵۸ Fil****** ۱۰۱٬۸۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۵:۳۴ Ali****** ۱۰٬۱۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۴:۳۳ Sha****** ۱۴٬۱۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۳:۴۶ mil****** ۱۲٬۱۳۰تومان کارت به کارت