اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۱/۲۵،‏ ۱۳:۵۹ ehs****** ۱۲٬۷۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۵،‏ ۸:۵۹ rez****** ۴۳٬۰۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۴،‏ ۲۳:۳۳ Sae****** ۲۱٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۴،‏ ۱۶:۲۴ ami****** ۱۵٬۳۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۴،‏ ۱۳:۰۵ mam****** ۴۱٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۴،‏ ۵:۳۵ Ami****** ۵۹٬۳۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۳،‏ ۱۱:۰۳ taj****** ۲۲٬۴۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۲۰:۰۱ bib****** ۷۶٬۰۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۲۰:۰۰ bib****** ۲۵٬۸۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۱۹:۵۳ Abo****** ۱۴۶٬۸۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۱۶:۵۰ Fil****** ۴۵٬۳۳۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۱۲:۲۴ XLu****** ۳۷٬۹۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۱۰:۵۲ mda****** ۲۵٬۹۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۲،‏ ۵:۱۷ fil****** ۱۱۱٬۱۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۲۰:۰۲ man****** ۹۸٬۸۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۱۹:۳۰ mil****** ۱۲٬۴۸۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۱۷:۳۷ Fil****** ۲۳۰٬۳۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۱۷:۰۰ ram****** ۹۲٬۲۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۱۶:۳۲ how****** ۳۱٬۶۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱/۲۱،‏ ۱۴:۲۰ 091****** ۴۷٬۲۶۰تومان کارت به کارت