اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۷:۱۰ XLu****** ۲۲٬۳۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۶:۵۰ ali****** ۱۲٬۶۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۳:۳۴ mas****** ۱۸۳٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۹:۲۹ Omi****** ۲۳٬۳۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۸:۰۴ ali****** ۱۱٬۹۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۷:۴۵ jav****** ۱۱٬۱۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۶:۵۳ man****** ۲۰٬۴۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۶:۳۰ Fil****** ۱۶۶٬۲۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۵:۰۶ Mth****** ۱۰٬۰۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۸:۰۰ Sar****** ۱۰۲٬۴۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۱۷:۵۷ خ�****** ۱۲۵٬۵۹۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۱۴:۳۱ Ami****** ۴۵٬۱۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۷:۴۸ asa****** ۵۶٬۱۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۶:۲۵ pan****** ۱۰٬۴۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۱۹:۴۶ Fil****** ۱۰۱٬۲۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۱۹:۰۴ WAH****** ۳۰٬۸۳۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۴:۰۵ Moj****** ۲۴۶٬۲۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۴:۰۰ tur****** ۱۳٬۴۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۲۰:۴۸ mil****** ۲۰٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۱۸:۴۸ Vij****** ۳۵٬۵۲۰تومان شبا - بین بانکی