اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۷/۱۲،‏ ۰:۲۰ Abo****** ۱۶٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۱،‏ ۲۳:۰۱ bib****** ۱۱٬۱۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۱،‏ ۱۸:۴۷ pan****** ۱۰٬۹۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۱،‏ ۱۷:۵۰ jav****** ۱۲٬۵۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۱،‏ ۱۳:۰۳ mma****** ۲۰۰٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۰،‏ ۲۰:۰۱ Fil****** ۱۱٬۱۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۰،‏ ۱۶:۳۳ you****** ۱۰٬۳۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۰،‏ ۱۵:۴۲ Mj8****** ۱۴٬۸۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۰،‏ ۱۲:۵۷ fil****** ۱۷٬۳۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۹،‏ ۲۲:۵۷ Pho****** ۱۱٬۲۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۹،‏ ۱۳:۱۸ sin****** ۱۱٬۴۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۹،‏ ۴:۲۷ pan****** ۱۰٬۰۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۸،‏ ۲۳:۵۹ sia****** ۲۰٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۸،‏ ۲۰:۱۹ mas****** ۱۰٬۶۲۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۸،‏ ۱۵:۴۵ Mrt****** ۱۳٬۷۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۸،‏ ۱۵:۲۵ adm****** ۹۸٬۷۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۸،‏ ۱۵:۰۳ mos****** ۱۲٬۰۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۷،‏ ۲۳:۴۳ myj****** ۴۷٬۴۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۶،‏ ۲۳:۵۰ ROS****** ۳۲٬۰۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۶،‏ ۱۳:۱۴ Mer****** ۱۰٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی