اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۲۱:۲۵ pan****** ۱۰٬۴۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۲۱:۰۰ mis****** ۱۰٬۶۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۱۸:۳۵ ali****** ۲۰٬۱۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۱۶:۳۶ anz****** ۱۰٬۰۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۹:۱۹ ROS****** ۵۳٬۲۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۳۰،‏ ۳:۳۳ Sha****** ۲۱٬۶۳۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۹،‏ ۲۰:۵۷ Fil****** ۵۴٬۶۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۹،‏ ۲۰:۳۸ you****** ۱۷٬۶۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۹،‏ ۱:۲۸ Apa****** ۳۸٬۲۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۲۱:۳۰ Erf****** ۱۰٬۰۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۱۹:۲۴ lox****** ۱۵۳٬۰۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۱۴:۳۷ sin****** ۴۶٬۲۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۱۲:۲۱ Hos****** ۶۳٬۴۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۱۱:۵۱ ira****** ۲۶٬۱۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۸،‏ ۲:۳۸ Mah****** ۱۰٬۱۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۷،‏ ۱۴:۴۵ Pri****** ۱۶٬۸۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۷،‏ ۱۳:۴۰ mos****** ۱۰٬۳۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۶،‏ ۱۷:۳۸ ami****** ۱۲٬۸۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۶،‏ ۱۳:۲۸ dar****** ۵۱٬۰۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۶،‏ ۱۰:۵۲ Yos****** ۴۰٬۶۹۶تومان کارت به کارت