اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۱۱/۳۰،‏ ۳:۴۷ ami****** ۱۲٬۰۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۹،‏ ۳:۵۶ mas****** ۱۴۶٬۵۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۷،‏ ۱۸:۵۱ XLu****** ۱۰٬۸۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۱۹:۵۷ bib****** ۵۱٬۲۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۱۹:۵۶ bib****** ۲۳٬۳۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۱۶:۴۹ Par****** ۲۵٬۰۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۱۱:۴۸ mus****** ۴۰٬۳۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۶:۵۴ mah****** ۴۱٬۴۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۵:۴۸ XLu****** ۱۱٬۸۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۲:۴۲ fil****** ۵۹٬۹۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۶،‏ ۰:۰۹ you****** ۱۲٬۹۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۵،‏ ۲۱:۴۸ Sar****** ۴۵۰٬۹۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۵،‏ ۱۹:۱۹ man****** ۷۰٬۶۸۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۵،‏ ۱۷:۴۸ Fil****** ۱۴۰٬۵۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۵،‏ ۲:۵۵ mys****** ۱۷٬۱۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۴،‏ ۲۱:۱۳ XLu****** ۱۲٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۴،‏ ۲۰:۵۳ Blu****** ۱۰٬۰۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۴،‏ ۱۵:۵۲ Sto****** ۱۰٬۱۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۲،‏ ۸:۵۵ XLu****** ۱۰٬۰۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۱،‏ ۲۲:۲۷ top****** ۵۶٬۹۴۲تومان کارت به کارت