اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۲۲:۱۵ mas****** ۱۸۳٬۳۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۲۲:۰۴ Hei****** ۶۲٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۹:۴۵ man****** ۸۲٬۲۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۷:۱۹ Fil****** ۱۹۵٬۹۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۶:۵۸ mil****** ۲۲٬۲۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۶:۴۵ asa****** ۵۶٬۶۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۴:۵۶ ari****** ۱۵٬۳۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۰:۳۶ pa3****** ۱۲٬۴۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۱۰:۱۲ Fil****** ۷۳٬۲۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۹:۱۳ Mer****** ۱۲٬۴۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۶،‏ ۸:۵۷ ar9****** ۴۷٬۶۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۱۶:۵۹ Sar****** ۱۰۰٬۱۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۱۵:۰۲ Ami****** ۸۹٬۲۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۱۴:۲۷ WAH****** ۱۲٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۱۰:۴۴ Ram****** ۱۰٬۰۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۷:۰۵ bib****** ۱۹٬۲۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۷:۰۰ bib****** ۸۲٬۳۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۶:۴۰ mda****** ۴۱٬۱۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۵،‏ ۵:۰۲ XLu****** ۱۲٬۸۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۲۲:۵۲ Sha****** ۱۵٬۸۷۰تومان شبا - بین بانکی