اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۲۰:۳۳ ali****** ۳۱٬۰۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۹:۱۴ par****** ۱۰۱٬۶۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۴:۵۷ Ali****** ۳۲٬۶۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۲:۰۵ sin****** ۶۶٬۲۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱:۴۸ Mj8****** ۳۴٬۷۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۰:۴۹ vip****** ۱۰٬۲۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۰:۳۳ mah****** ۳۵۸٬۷۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۰:۰۲ mjk****** ۱۱٬۱۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۳:۵۱ Mrt****** ۱۱۹٬۶۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۳:۳۸ sin****** ۱٬۲۰۷٬۶۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۳:۳۷ git****** ۵۶٬۲۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۳:۱۷ Erf****** ۲۶۹٬۲۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۳:۰۱ bib****** ۱۴۸٬۴۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۱:۵۹ koo****** ۱۰٬۳۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۱:۳۳ man****** ۱۰٬۲۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۰:۳۱ ali****** ۱۰۱٬۸۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۰:۲۶ Nad****** ۱۱٬۶۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۸:۴۹ Nil****** ۱۷٬۳۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۲:۵۸ fil****** ۵۱٬۳۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۲:۵۷ Sho****** ۲۰٬۰۰۹تومان کارت به کارت