اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۱۹:۵۶ Shr****** ۳۲٬۷۱۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۱۴:۲۲ you****** ۱۰٬۱۴۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۴:۳۶ aha****** ۱۰٬۰۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۱۳:۴۸ top****** ۲۱٬۵۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۱۳:۳۲ WAH****** ۲۰٬۲۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۶:۳۶ Meh****** ۱۹٬۳۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۱:۰۵ Sha****** ۱۷٬۳۵۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۲۰:۳۶ mda****** ۵۲٬۷۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۹:۳۰ Fil****** ۱۳٬۴۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۸:۱۴ omi****** ۱۷۳٬۳۸۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۴:۱۸ Mre****** ۱۳۱٬۵۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۹:۵۷ ali****** ۲۳٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۸:۵۸ pan****** ۱۰٬۴۱۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۸:۵۵ Blu****** ۳۱٬۶۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۳:۳۰ mtm****** ۲۷٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۲۱:۴۴ Hos****** ۵۳٬۱۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۱۹:۰۶ Abo****** ۱۳۹٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۱۹:۰۲ bib****** ۱۷٬۷۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۱۹:۰۱ bib****** ۱۰۶٬۴۳۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۱۸:۰۲ Hei****** ۳۳٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی