اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱۲/۷،‏ ۱۶:۱۱ you****** ۲۰٬۶۸۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۷،‏ ۹:۲۷ ali****** ۱۲٬۶۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۷،‏ ۹:۱۲ MrH****** ۲۹۶٬۸۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۷،‏ ۵:۳۹ mas****** ۲۴۶٬۱۲۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۶،‏ ۸:۳۰ Hei****** ۱۰۲٬۱۵۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۶،‏ ۷:۳۰ ami****** ۱۲٬۴۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۶،‏ ۱:۲۶ Hos****** ۴۸٬۲۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۲۰:۱۵ mhm****** ۱۵۰٬۹۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۱۹:۱۹ asa****** ۱۵٬۷۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۱۹:۱۲ Par****** ۱۵٬۱۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۱۶:۲۹ Fil****** ۵۳٬۱۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۱۴:۳۲ rez****** ۲۳٬۷۸۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۹:۴۳ Apa****** ۲۱۰٬۰۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۷:۳۴ ali****** ۶۲٬۷۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۵،‏ ۴:۲۸ XLu****** ۱۱٬۶۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۲/۴،‏ ۲۱:۳۸ omi****** ۲۲۴٬۹۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۴،‏ ۲۰:۰۴ Abo****** ۱۰۳٬۴۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۴،‏ ۲۰:۰۴ bib****** ۶۸٬۳۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۴،‏ ۲۰:۰۳ bib****** ۱۱٬۹۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۲/۴،‏ ۱۸:۳۶ mey****** ۲۵٬۹۶۸تومان کارت به کارت