اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۹/۲۳،‏ ۱۵:۲۰ ali****** ۵۵٬۰۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۳،‏ ۱۳:۳۴ mda****** ۳۵٬۰۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۳،‏ ۱۰:۴۶ Mil****** ۲۱٬۸۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۳،‏ ۱۰:۳۷ cha****** ۱۲٬۳۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۳،‏ ۴:۱۸ sin****** ۱۰٬۰۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۲،‏ ۱۵:۲۸ Mla****** ۸۵٬۷۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۲،‏ ۹:۲۵ Sha****** ۱۰٬۳۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۲،‏ ۶:۵۱ re1****** ۱۴٬۱۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۹:۵۵ meh****** ۹۶٬۶۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۸:۱۶ Sal****** ۳۵٬۶۶۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۸:۱۴ Pou****** ۱۵٬۴۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۷:۳۹ Mrt****** ۵۰٬۸۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۵:۰۸ you****** ۱۴٬۷۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۰:۴۴ Cub****** ۱۱٬۱۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۱۰:۲۹ Ami****** ۲۶٬۸۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۹:۳۴ Joj****** ۱۳٬۴۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۱،‏ ۷:۲۸ mah****** ۲۵٬۵۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۰،‏ ۲۲:۱۰ Mj8****** ۱۸٬۹۶۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۹/۲۰،‏ ۱۹:۱۷ Kam****** ۱۷٬۶۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۹/۲۰،‏ ۱۸:۲۷ hal****** ۱۰٬۵۰۷تومان کارت به کارت