اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۲۳،‏ ۱۸:۱۵ ali****** ۵۵٬۰۱۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۳،‏ ۱۷:۱۷ Fil****** ۳۷٬۲۷۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۳،‏ ۱۰:۴۲ ami****** ۲۱٬۹۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۲،‏ ۲۲:۳۹ emj****** ۱۸٬۳۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۲،‏ ۱۴:۳۱ fan****** ۱۰٬۳۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۲،‏ ۱:۲۲ Sia****** ۱۸٬۷۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۱،‏ ۲۰:۱۷ Omi****** ۱۳٬۸۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۱،‏ ۱۹:۰۳ WAH****** ۱۰۱٬۴۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۱،‏ ۶:۵۵ Wwe****** ۱۰٬۰۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۹،‏ ۲۳:۵۵ moo****** ۱۶٬۳۸۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۹،‏ ۱۸:۲۳ you****** ۱۹٬۳۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۹،‏ ۱۳:۱۹ yaz****** ۱۰٬۱۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۹،‏ ۱۳:۱۶ Mil****** ۳۲٬۹۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۹،‏ ۱۰:۵۱ ali****** ۲۴٬۱۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۸،‏ ۱۵:۱۹ ar9****** ۲۰۱٬۴۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۸،‏ ۱۱:۴۶ pan****** ۱۰٬۱۶۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۸،‏ ۹:۲۴ zan****** ۱۷٬۳۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۲۳:۱۹ ars****** ۳۱٬۸۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۲۰:۵۹ mas****** ۷۲٬۰۳۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۲۰:۲۰ sia****** ۱۹٬۱۲۹تومان شبا - بین بانکی