اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۲۰:۴۲ XLu****** ۲۲٬۵۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۱۷:۵۶ ROS****** ۱۰٬۸۹۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۱۶:۵۵ ban****** ۱۱٬۴۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۹:۱۴ Lib****** ۷۱٬۴۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۸:۱۵ omi****** ۳۵٬۵۱۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۹،‏ ۱۷:۳۰ XLu****** ۱۲٬۵۹۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۹:۲۵ XLu****** ۲۲٬۷۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۸:۱۳ yas****** ۳۰٬۷۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۲۰:۰۲ Fil****** ۳۲٬۶۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۵:۰۷ IRM****** ۲۰٬۰۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۳:۵۲ sin****** ۱۰۴٬۷۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۱۹:۱۶ sha****** ۱۶۶٬۵۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۱۱:۵۵ Abo****** ۶۰٬۷۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۶:۰۷ XLu****** ۱۲٬۲۹۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۴:۵۰ rez****** ۴۲٬۲۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۲۰:۱۲ Abo****** ۱۶۷٬۴۶۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۸:۴۶ bib****** ۷۱٬۰۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۸:۴۵ bib****** ۱۷٬۳۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۶:۳۰ mat****** ۱۴٬۲۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۵:۰۹ Ami****** ۸۹٬۵۹۰تومان کارت به کارت