اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۱:۵۳ bib****** ۱۴۳٬۷۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲۰:۵۹ pan****** ۱۳٬۰۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲۰:۴۲ mah****** ۶۴٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۱۰:۵۶ Nad****** ۲۲٬۶۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۷:۳۳ fil****** ۵۱٬۸۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۳:۲۳ Sal****** ۵۱٬۲۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲:۱۱ dar****** ۲۲٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۰:۲۳ Erf****** ۷۸٬۰۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۳:۰۹ Mre****** ۴۶٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۲:۳۳ MrM****** ۲۷٬۸۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۱:۵۲ cha****** ۲۲٬۳۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۰:۵۹ Fil****** ۱۴۵٬۷۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۸:۴۷ ali****** ۱۵٬۶۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۸:۱۳ ami****** ۲۵٬۰۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۵:۲۸ you****** ۱۲٬۷۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۳:۵۱ mma****** ۲۰۱٬۸۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۰:۴۰ mhm****** ۳۳٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۷:۳۳ es1****** ۴۸٬۷۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۳:۰۱ FRi****** ۲۸٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۰:۰۲ moh****** ۳۳٬۱۵۶تومان کارت به کارت