اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۹/۲۶،‏ ۱۱:۱۳ Rez****** ۱۰٬۳۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۵،‏ ۱۷:۲۸ poo****** ۶۰٬۴۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۵،‏ ۶:۴۲ Sar****** ۱۴۶٬۵۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۵،‏ ۶:۰۷ Ami****** ۱۳۲٬۳۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۲۱:۱۱ Hei****** ۳۹٬۹۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۲۰:۰۳ bib****** ۶۳٬۸۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۲۰:۰۲ bib****** ۲۳٬۱۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۲۰:۰۰ Abo****** ۷۵٬۷۲۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۵:۳۴ ROS****** ۳۰٬۲۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۵:۰۳ XLu****** ۱۰٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۴،‏ ۲:۳۸ fil****** ۶۹٬۵۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۳،‏ ۱۷:۵۴ man****** ۶۲٬۹۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۳،‏ ۱۷:۴۱ Fil****** ۱۸۵٬۷۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۳،‏ ۸:۲۱ Ali****** ۱۰٬۷۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۳،‏ ۶:۱۶ XLu****** ۱۰٬۴۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۲،‏ ۲۱:۲۷ Sar****** ۱۶۱٬۶۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۲،‏ ۹:۵۱ XLu****** ۱۸٬۵۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۱،‏ ۷:۴۴ Sar****** ۲۵۴٬۶۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۰،‏ ۱۴:۱۱ Ami****** ۱۴٬۷۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲۰،‏ ۹:۲۹ Ami****** ۲۹٬۵۸۹تومان کارت به کارت