اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۲:۳۶ asa****** ۱۵٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۱:۵۰ Mer****** ۱۰٬۳۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۰:۲۷ mil****** ۱۳٬۳۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۰:۲۶ you****** ۱۰٬۱۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۰:۰۴ Meh****** ۱۰٬۳۳۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۴:۴۹ Sam****** ۳۱٬۲۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۱۹:۵۰ bib****** ۳۱٬۴۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۱۹:۳۲ Abo****** ۸۴٬۷۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۹:۰۰ sha****** ۴۱٬۰۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۸:۱۹ Sha****** ۱۱٬۷۴۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۷:۰۲ Erf****** ۱٬۰۳۹٬۹۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۵:۴۰ dan****** ۱۴٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۲۲:۲۸ Omi****** ۲۵٬۵۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۲۱:۱۲ man****** ۴۸٬۶۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۸:۴۶ Hon****** ۱۲٬۹۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۸:۴۵ Fil****** ۱۳۶٬۱۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۷:۴۷ koo****** ۱۰٬۸۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۶:۵۶ Mil****** ۱۷٬۶۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۳:۳۹ ali****** ۱۱٬۲۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۲/۲۶،‏ ۱۲:۵۸ jaz****** ۲۳٬۲۳۴تومان شبا - بین بانکی