اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۱۹:۱۶ sha****** ۵۵٬۴۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۱۱:۰۶ pan****** ۱۲٬۵۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۸:۱۶ you****** ۱۷٬۹۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۷:۴۲ Mil****** ۱۰٬۰۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۶:۲۵ ROS****** ۱۳۴٬۲۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۵،‏ ۳:۱۰ DEX****** ۱۳٬۱۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۴،‏ ۱۸:۱۷ Sam****** ۲۲٬۱۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۴،‏ ۱۶:۳۷ adm****** ۱۵٬۳۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۴،‏ ۱۴:۱۸ Mhm****** ۶۳٬۶۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۳،‏ ۱۹:۱۶ CMo****** ۷۴٬۶۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۳،‏ ۱۶:۴۲ bib****** ۱۰٬۰۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۳،‏ ۱۴:۲۷ Gha****** ۲۵٬۴۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۳،‏ ۴:۳۷ Mj8****** ۱۱٬۶۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۲،‏ ۱۸:۴۹ Ami****** ۱۰٬۳۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۲،‏ ۱۵:۵۵ ali****** ۱۰۶٬۷۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۲،‏ ۱۱:۴۴ mhm****** ۱۱٬۳۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۱،‏ ۲۰:۲۳ bib****** ۲۲٬۸۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۱،‏ ۱۸:۳۷ mas****** ۶۹٬۷۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۱،‏ ۱۷:۰۶ Abo****** ۲۷٬۰۰۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲۱،‏ ۸:۵۴ mda****** ۴۲٬۸۵۲تومان کارت به کارت