اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۵:۵۵ ami****** ۲۷٬۱۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۵:۵۲ Ash****** ۲۶۹٬۲۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۵:۰۵ ark****** ۱۰٬۶۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۳:۵۸ ziy****** ۱۰٬۰۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۲:۱۰ rez****** ۲۹٬۵۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۱۱:۰۲ mah****** ۶۲٬۶۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۸:۱۸ Mla****** ۷۰٬۰۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۲،‏ ۸:۱۸ fil****** ۵۴٬۸۶۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۳:۵۱ far****** ۱۱۲٬۵۱۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۳:۴۷ Erf****** ۱۴٬۰۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۳:۳۹ mhm****** ۱۰٬۰۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۳:۳۸ man****** ۱۰٬۹۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۳:۲۴ mas****** ۱۷۳٬۳۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۲:۴۲ Mj8****** ۴۸٬۳۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۲۱:۳۱ ali****** ۵۲٬۹۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۱۹:۰۰ saj****** ۱۰٬۹۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۱۷:۴۱ DEX****** ۲۰٬۲۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۱۶:۳۸ poo****** ۱۶٬۷۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۱۵:۴۵ MF8****** ۱۰٬۰۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۱،‏ ۱۵:۲۳ Sho****** ۱۰٬۱۵۴تومان شبا - بین بانکی