اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۱۶:۳۲ Fil****** ۱۷۰٬۹۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۸:۱۸ XLu****** ۱۳٬۶۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۲۱:۵۶ moo****** ۱۴٬۵۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۱۶:۰۰ Ami****** ۱۸۸٬۸۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۱۵:۲۰ XLu****** ۱۵٬۰۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۷:۵۷ Hei****** ۴۰٬۱۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۵:۱۳ XLu****** ۱۰٬۹۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۰،‏ ۸:۰۰ ROS****** ۱۸٬۲۷۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۹،‏ ۱۴:۰۵ top****** ۶۴٬۶۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۹،‏ ۱۱:۴۱ Sha****** ۲۰٬۳۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۸،‏ ۱۶:۲۶ XLu****** ۱۰٬۰۱۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۷،‏ ۹:۴۷ pan****** ۱۲٬۰۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱۸:۵۹ bib****** ۴۴٬۲۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱۸:۵۹ bib****** ۹۱٬۱۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱۸:۵۸ Abo****** ۶۹٬۳۱۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱۷:۳۶ Erf****** ۲۱۹٬۹۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱۰:۲۱ IRM****** ۲۰٬۵۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۵:۳۴ man****** ۶۵٬۹۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۶،‏ ۱:۴۳ fil****** ۴۳٬۳۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۵،‏ ۲۲:۳۰ XLu****** ۱۲٬۱۰۳تومان کارت به کارت