اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۱۹:۰۸ MrH****** ۵۰۶٬۵۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۱۳:۲۶ rey****** ۲۶٬۵۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۸:۰۵ dog****** ۵۰٬۸۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۶:۴۹ Meh****** ۱۱٬۲۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۶:۲۶ ali****** ۱۲٬۱۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۱:۰۴ asa****** ۱۲٬۳۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۱۹:۳۳ Hos****** ۱۱٬۴۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۱۸:۰۶ MIT****** ۱۳٬۳۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۱۶:۰۶ Wwe****** ۱۰٬۰۰۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۶:۵۶ you****** ۱۰٬۲۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۵:۴۲ asa****** ۱۱٬۱۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۲۳:۰۶ mrs****** ۳۲٬۴۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۲۲:۲۶ par****** ۳۷٬۲۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۲۲:۰۹ ali****** ۱۲۴٬۶۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۱۷:۱۵ ami****** ۲۱٬۶۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۱۳:۲۳ fil****** ۱۳۲٬۷۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۱۱:۰۶ mas****** ۱۷۰٬۴۴۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۷:۵۳ koo****** ۱۱٬۲۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۲،‏ ۱:۳۳ sha****** ۷۰٬۷۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۲۰:۱۰ Apa****** ۲۵۳٬۶۸۰تومان کارت به کارت