اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۱۱:۲۸ Vij****** ۲۰٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۱۰:۱۰ pa3****** ۳۳٬۳۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۹:۲۵ you****** ۱۱٬۱۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۷:۳۰ ari****** ۲۴٬۱۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۲:۴۲ asa****** ۱۳٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۰:۰۱ Pou****** ۳۹٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۱،‏ ۲۳:۵۶ sha****** ۳۱٬۶۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۱،‏ ۲۱:۱۷ mhm****** ۱۵٬۷۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱۱،‏ ۴:۳۹ del****** ۱۰٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۰،‏ ۱۰:۴۱ fan****** ۱۱٬۱۸۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۰،‏ ۹:۰۵ ROS****** ۶۰٬۳۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۰،‏ ۸:۵۷ sse****** ۱۰٬۸۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱۰،‏ ۰:۴۸ dar****** ۵۵٬۹۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۲۳:۴۵ Poo****** ۲۳٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۲۲:۴۰ ban****** ۱۱٬۶۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۲۰:۲۵ sia****** ۱۹٬۸۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۲۰:۰۳ Abo****** ۶۲٬۶۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۱۹:۵۳ Shr****** ۲۸٬۷۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۱۸:۱۱ pan****** ۱۰٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۱۶:۵۴ bog****** ۱۱٬۳۳۵تومان شبا - بین بانکی