اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۹/۸/۱۸،‏ ۱۶:۲۳ meh****** ۳۲٬۲۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۸،‏ ۱۲:۴۷ Ram****** ۱۰٬۰۹۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۱۸،‏ ۱۲:۱۲ ark****** ۱۰٬۵۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۸،‏ ۱:۵۰ sin****** ۲۵۹٬۱۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۳:۵۳ sia****** ۱۰٬۵۶۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۳:۲۶ mda****** ۱۰٬۴۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۳:۱۹ re1****** ۱۳٬۲۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۲:۴۶ Ali****** ۴۸٬۹۵۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۱:۵۱ fil****** ۵۰٬۵۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۲۱:۳۹ bib****** ۸۳٬۸۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۷،‏ ۱۳:۳۷ ham****** ۵۱٬۱۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۱۶،‏ ۲۳:۲۰ moh****** ۱۶٬۱۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۶،‏ ۲۱:۱۹ Ali****** ۲۷٬۳۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۱۶،‏ ۱۷:۰۶ saj****** ۲۳٬۴۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۱۶،‏ ۱۱:۲۷ es1****** ۳۹٬۱۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۶،‏ ۰:۲۲ Ram****** ۱۰٬۷۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۱۵،‏ ۱۸:۴۹ ark****** ۱۲٬۱۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۵،‏ ۱۸:۴۴ mas****** ۸۵٬۳۴۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۵،‏ ۱۱:۱۹ Mah****** ۱۰٬۱۴۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۱۵،‏ ۱۰:۱۵ rez****** ۱۰٬۲۲۱تومان کارت به کارت