اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۵/۱۱،‏ ۱۶:۴۲ top****** ۶۸٬۹۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۱۱،‏ ۲:۵۰ XLu****** ۱۰٬۰۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۱۰،‏ ۱۶:۲۳ asa****** ۲۲٬۵۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۱۰،‏ ۱۶:۰۸ Ami****** ۹۹٬۷۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۱۰،‏ ۱۲:۳۴ fil****** ۲۰٬۰۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۹،‏ ۲۲:۵۳ XLu****** ۱۶٬۷۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۹،‏ ۷:۴۰ ROS****** ۲۳٬۳۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۹،‏ ۶:۳۰ Poo****** ۱۶٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۸،‏ ۱۳:۰۷ XLu****** ۱۵٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۸،‏ ۹:۳۴ Erf****** ۲۲۹٬۱۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱۹:۰۷ bib****** ۷۵٬۸۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱۹:۰۷ bib****** ۲۳٬۴۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱۹:۰۰ Abo****** ۱۴۳٬۵۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱۷:۱۸ mda****** ۲۳٬۹۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱۴:۰۹ Ari****** ۶۵۱٬۲۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۹:۳۹ omi****** ۱۱۶٬۵۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۷،‏ ۱:۵۳ fil****** ۸۹٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۱۹:۵۵ Ata****** ۸۲٬۹۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۱۸:۵۱ Sar****** ۴۲۱٬۵۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۱۷:۲۹ Fil****** ۱۴۵٬۳۶۷تومان شبا - بین بانکی