اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۲:۱۴ sin****** ۲۰۰٬۱۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۱:۴۳ sae****** ۱۰٬۱۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۰:۵۴ mil****** ۴۵٬۲۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۹:۵۹ re1****** ۱۱٬۰۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۹:۲۰ Fil****** ۲۰٬۹۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۳:۱۵ taj****** ۲۴٬۷۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۳:۰۶ MrM****** ۳۲٬۴۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱:۳۳ Ami****** ۱۵۳٬۴۳۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۷،‏ ۲۰:۵۳ Fil****** ۲۸۲٬۵۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۷،‏ ۲۰:۴۵ ami****** ۱۰٬۲۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۷،‏ ۱۵:۵۲ ali****** ۲۰٬۸۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۷،‏ ۹:۲۹ Rez****** ۳۰٬۷۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۲۳:۵۸ far****** ۱۰۱٬۴۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۱۸:۰۴ Blu****** ۱۶۸٬۲۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۱۶:۲۳ pan****** ۳۵٬۷۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۱۵:۵۸ 2ad****** ۱۳٬۶۶۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۰:۵۲ ami****** ۵۰٬۳۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۶،‏ ۰:۲۱ Mj8****** ۳۰٬۱۸۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۲۲:۱۰ anz****** ۱۳٬۸۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۲۲:۰۲ sin****** ۱۰۳٬۵۲۲تومان کارت به کارت