اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۹:۳۶ bib****** ۱۳٬۱۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۹:۳۵ bib****** ۳۶٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۹:۲۱ Abo****** ۲۳٬۷۱۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۶:۵۵ man****** ۱۰٬۵۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۵:۲۴ Mj8****** ۱۷٬۳۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۱۳:۵۳ ROS****** ۶۰٬۳۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۷،‏ ۸:۳۲ Poo****** ۱۴٬۲۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۶،‏ ۲۳:۳۶ Mre****** ۳۴٬۸۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۶،‏ ۱۹:۴۵ mda****** ۲۸٬۵۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۶،‏ ۱۸:۰۰ Fil****** ۳۲٬۸۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۶،‏ ۱۷:۳۳ ali****** ۵۱٬۰۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۵،‏ ۲۱:۰۳ ami****** ۱۲٬۰۱۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۵،‏ ۹:۱۷ Shr****** ۲۱٬۸۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۵،‏ ۴:۵۰ mil****** ۱۰٬۳۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۴،‏ ۱۷:۴۹ DEX****** ۱۴٬۸۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۴،‏ ۱۶:۵۰ Ham****** ۱۰٬۴۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۴،‏ ۱۶:۲۷ jam****** ۱۱٬۶۲۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۴،‏ ۱۴:۳۸ lox****** ۱۰۰٬۰۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۴،‏ ۱۴:۰۴ sha****** ۵۵٬۶۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۳،‏ ۱۸:۱۹ Xpl****** ۱۶٬۶۵۵تومان کارت به کارت