اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۷/۳۱،‏ ۱۷:۳۰ eli****** ۱۰٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۳۰،‏ ۲۰:۲۶ ali****** ۱۸٬۲۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۰،‏ ۱۹:۰۲ ar9****** ۱۴۲٬۷۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۰،‏ ۱۱:۲۵ rad****** ۱۰٬۷۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۰،‏ ۱۰:۲۰ ram****** ۱۴٬۷۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۰،‏ ۶:۴۸ Gha****** ۲۰٬۲۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۹،‏ ۲۳:۳۵ net****** ۴۲٬۲۰۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۹،‏ ۲۳:۲۶ Mer****** ۱۵٬۰۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۹،‏ ۸:۱۸ Hos****** ۳۳٬۴۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۹،‏ ۱:۱۹ ali****** ۳۶٬۰۱۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۸،‏ ۲۰:۲۷ dar****** ۵۲٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۸،‏ ۱۵:۰۰ pan****** ۱۲٬۰۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۸،‏ ۱۲:۰۷ Kam****** ۱۱٬۹۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۷،‏ ۱۴:۲۴ DEX****** ۲۲٬۳۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۷،‏ ۱۰:۰۱ jav****** ۱۳٬۲۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۷،‏ ۳:۰۹ WAH****** ۱۳۳٬۶۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۶،‏ ۲۱:۵۵ ROS****** ۲۰٬۶۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۶،‏ ۱۳:۰۳ Mrt****** ۱۲۴٬۶۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۶،‏ ۱۲:۳۸ Mj8****** ۱۳٬۹۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۶،‏ ۱۱:۵۵ ali****** ۵۱٬۳۵۶تومان شبا - بین بانکی