اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۱۱/۲۱،‏ ۲۰:۲۱ ali****** ۸۴٬۸۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۱،‏ ۱۳:۴۰ mah****** ۱۵٬۱۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۰،‏ ۱۷:۵۲ Hei****** ۹۰٬۳۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۲۰،‏ ۷:۵۹ mey****** ۱۴٬۴۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۲۰،‏ ۷:۰۶ abb****** ۴۰٬۶۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۹،‏ ۲۰:۱۹ XLu****** ۱۰٬۷۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۹،‏ ۱۹:۵۶ Abo****** ۹۵٬۵۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۹،‏ ۱۹:۳۷ bib****** ۵۳٬۲۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۹،‏ ۱۹:۳۷ bib****** ۲۱٬۳۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۹،‏ ۳:۴۴ fil****** ۷۴٬۸۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۸،‏ ۱۸:۴۰ man****** ۶۱٬۶۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۸،‏ ۱۸:۲۲ Fil****** ۱۵۳٬۵۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۸،‏ ۱۷:۴۰ Sar****** ۴۵۰٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۸،‏ ۱۷:۲۹ mas****** ۱۹۰٬۴۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۸،‏ ۸:۲۵ XLu****** ۱۲٬۷۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۶،‏ ۲۱:۳۷ XLu****** ۱۰٬۱۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۶،‏ ۱۶:۵۲ Ami****** ۲۰۴٬۰۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۶،‏ ۱۲:۵۱ omi****** ۸۵٬۹۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۳،‏ ۲۰:۱۲ XLu****** ۱۲٬۶۷۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۳،‏ ۱۷:۵۴ Sha****** ۱۳٬۳۵۳تومان شبا - بین بانکی