اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۲۲:۵۳ re1****** ۱۵٬۲۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۲۲:۴۳ Ali****** ۱۱٬۴۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۲۱:۱۳ Gha****** ۱۰٬۱۸۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۱۸:۳۵ you****** ۲۰٬۶۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۱۵:۵۸ pan****** ۱۰٬۳۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۷:۲۹ fil****** ۵۱٬۲۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۲:۰۷ Ali****** ۱۰۴٬۱۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۳،‏ ۱:۵۹ ops****** ۳۶٬۴۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۲،‏ ۲۲:۲۸ das****** ۱۲٬۱۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۲،‏ ۲۰:۵۹ Fil****** ۵۶٬۸۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۲،‏ ۱۳:۳۳ rez****** ۲۳۳٬۸۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۲۱:۳۳ cha****** ۱۲٬۱۷۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۲۱:۱۲ mda****** ۹۶٬۹۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۲۱:۱۰ sin****** ۸۱٬۸۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۲۰:۳۵ hrs****** ۱۰٬۰۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۱۱:۵۲ Amw****** ۴۲٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۱،‏ ۳:۲۳ los****** ۱۱٬۷۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۰،‏ ۲۲:۲۷ jav****** ۱۲٬۴۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۰،‏ ۲۲:۱۳ Pou****** ۲۴٬۵۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۲۰،‏ ۱۱:۰۹ ami****** ۱۴٬۳۲۵تومان شبا - بین بانکی