اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۰:۴۰ man****** ۱۰٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۸:۴۴ Fat****** ۴۱٬۲۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۱:۴۹ DEX****** ۱۲٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۰:۴۰ poo****** ۱۱۰٬۹۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۳:۴۶ jav****** ۱۴٬۰۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۳:۰۵ sam****** ۵۳٬۶۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۲:۵۷ Mj8****** ۳۵٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۰:۰۴ mas****** ۱۳۸٬۶۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۵:۰۲ ark****** ۱۰٬۷۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۳:۴۷ poo****** ۲۳٬۶۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۱:۳۴ Hos****** ۲۰٬۸۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۰:۱۸ Sho****** ۱۰٬۱۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۹:۱۱ fil****** ۵۱٬۷۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۳:۵۷ Mj8****** ۶۲٬۲۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۳:۴۸ anz****** ۱۲٬۰۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۳:۱۱ mhm****** ۱۱٬۶۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۲:۴۵ Ade****** ۱۰٬۲۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۰:۴۱ rez****** ۵۷٬۰۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۰:۲۷ s36****** ۱۸٬۶۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۴:۵۹ DEX****** ۱۱٬۷۳۰تومان شبا - بین بانکی