اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۷/۱۰/۲،‏ ۹:۰۰ maz****** ۱۷٬۸۲۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۹،‏ ۷:۳۰ maz****** ۱۲٬۲۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۶،‏ ۱۷:۵۸ maz****** ۱۰٬۵۹۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۴،‏ ۱۲:۵۹ maz****** ۴۱٬۴۸۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۷،‏ ۷:۴۳ maz****** ۱۶٬۹۰۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۴،‏ ۸:۰۰ yas****** ۱۰٬۰۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۲،‏ ۲۰:۰۰ maz****** ۲۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۹،‏ ۱۰:۵۱ maz****** ۱۱٬۷۶۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۷،‏ ۱۷:۱۵ maz****** ۳۲٬۵۱۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۳،‏ ۱۲:۵۲ maz****** ۴۶٬۵۷۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۳۰،‏ ۹:۲۴ maz****** ۲۱٬۹۳۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۹،‏ ۵:۲۵ maz****** ۴۲٬۱۸۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۸،‏ ۱۵:۰۹ mgt****** ۲۶۶٬۴۲۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۸،‏ ۸:۳۶ maz****** ۳۴٬۷۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۷،‏ ۱۸:۴۷ maz****** ۵۳٬۸۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۰،‏ ۱۷:۲۴ yas****** ۱۳٬۳۷۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۱۲،‏ ۱۷:۵۸ Sha****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۸،‏ ۱۱:۰۳ maz****** ۱۳٬۲۹۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۷،‏ ۱۶:۰۷ maz****** ۲۸٬۸۱۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۲۳:۱۵ yas****** ۱۰٬۵۶۵تومان banktransfer