اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۹:۵۷ Blu****** ۵۵٬۸۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۸:۵۵ Eng****** ۲۷٬۰۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۸:۲۲ asa****** ۱۲٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۵:۱۵ Fil****** ۱۰۸٬۷۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۲:۵۱ WAH****** ۹۵٬۹۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۱:۳۹ pa3****** ۱۰٬۸۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۰:۵۸ how****** ۲۲٬۴۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۱۰:۱۷ Meh****** ۱۳٬۲۹۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۸:۵۵ lho****** ۱۲٬۰۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۸:۲۸ ami****** ۱۲٬۰۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۶:۳۹ mos****** ۲۷٬۳۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۲:۱۸ Sal****** ۱۲٬۴۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۱۸:۰۹ Pou****** ۵۰٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۱۶:۰۴ Abo****** ۱۲۵٬۳۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۱۳:۴۴ pan****** ۱۳٬۴۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۶:۳۰ ali****** ۲۶٬۱۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۶:۱۱ ami****** ۱۶٬۶۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۱۰،‏ ۵:۰۲ asa****** ۱۰٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۴/۹،‏ ۲۰:۲۳ man****** ۸۸٬۲۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۹،‏ ۱۹:۵۹ Mer****** ۱۲٬۷۵۲تومان شبا - بین بانکی