اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۲۰:۲۷ s36****** ۱۸٬۶۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۴:۵۹ DEX****** ۱۱٬۷۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۲:۲۳ m00****** ۲۰٬۰۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۱:۲۲ fil****** ۷۳٬۰۹۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۰:۰۱ you****** ۱۰٬۱۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱:۳۳ Sha****** ۳۵٬۵۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۰:۰۵ jav****** ۱۳٬۱۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۲۳:۵۴ mas****** ۲۰۳٬۵۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۲۲:۱۳ Mj8****** ۲۹٬۱۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۲۰:۲۱ ami****** ۱۰٬۸۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۱۷:۱۸ hal****** ۱۰٬۸۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۱۷:۱۳ Dru****** ۱۸٬۶۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۱۵:۵۷ Mos****** ۱۶٬۴۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۲،‏ ۶:۵۳ Gha****** ۳۲٬۲۴۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۲۳:۲۵ Erf****** ۷۱٬۳۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۲۳:۱۵ Erf****** ۱۷۲٬۸۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۲۲:۰۱ bib****** ۱۵۴٬۰۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۲۰:۱۰ Mj8****** ۳۰٬۲۸۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۱۹:۱۸ Pri****** ۲۳٬۸۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۱۸:۲۶ 3da****** ۱۰۹٬۸۱۶تومان کارت به کارت