اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۱۳،‏ ۱۵:۴۳ moh****** ۲۷٬۱۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۳،‏ ۱۴:۲۵ goz****** ۱۰٬۰۲۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۳،‏ ۱۲:۱۴ you****** ۱۱٬۴۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۳،‏ ۷:۱۴ ara****** ۳۷٬۰۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۲،‏ ۱۶:۴۸ ami****** ۴۷٬۸۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۲،‏ ۱۲:۱۵ ali****** ۴۰٬۰۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۲،‏ ۱۰:۲۴ ari****** ۱۰٬۸۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۲،‏ ۹:۰۰ fil****** ۱۰٬۸۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۲،‏ ۵:۵۸ Sam****** ۳۱٬۶۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۱،‏ ۱۴:۵۹ man****** ۱۰٬۰۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۱،‏ ۹:۲۹ fil****** ۱۰٬۲۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۱،‏ ۴:۳۸ Abo****** ۲۰٬۰۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۱۹:۰۵ bib****** ۵۳٬۶۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۱۸:۳۹ Mj8****** ۱۷٬۲۵۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۱۶:۱۱ Ima****** ۱۵٬۳۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۱۳:۵۲ mas****** ۹۰٬۴۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۱۱:۳۲ Sha****** ۱۳٬۰۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۶:۰۱ MrM****** ۲۰٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱۰،‏ ۳:۵۶ ham****** ۱۰٬۳۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۲۰:۱۶ ami****** ۱۴٬۲۰۶تومان کارت به کارت