اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۲۰:۱۱ fil****** ۵۲٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۲۰:۰۸ Meh****** ۲۳٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۱۸:۴۹ rez****** ۲۰٬۷۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۱۶:۳۷ DEX****** ۱۰٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۱۴:۲۷ Ali****** ۶۶٬۰۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۸:۱۷ Gha****** ۳۹٬۷۸۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۱:۳۸ fil****** ۲۹٬۹۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۵،‏ ۰:۵۱ Sha****** ۵۰٬۱۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۲۳:۲۶ mis****** ۴۳٬۳۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۲۲:۱۳ mda****** ۱۰۵٬۱۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۲۱:۲۹ jav****** ۲۷٬۹۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۱۷:۱۳ ari****** ۱۱٬۰۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۱۴:۴۹ you****** ۳۶٬۱۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۱۳:۲۳ ali****** ۸۵٬۵۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۱۱:۱۸ Meh****** ۱۰٬۹۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۹:۰۷ Sto****** ۱۳٬۵۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۸:۳۵ Mov****** ۲۷٬۱۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۶:۲۴ Ser****** ۵۱٬۶۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۴،‏ ۵:۰۹ ar9****** ۲۱۵٬۶۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۳،‏ ۲۳:۵۶ poo****** ۱۵٬۱۰۹تومان شبا - بین بانکی