اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۱۱/۱۳،‏ ۳:۴۲ Abo****** ۱۰۷٬۹۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۲،‏ ۲۰:۲۵ mus****** ۱۰٬۰۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۲،‏ ۲۰:۰۳ bib****** ۱۸٬۹۴۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۲،‏ ۲۰:۰۲ bib****** ۶۵٬۷۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۲،‏ ۱۶:۵۷ top****** ۶۰٬۱۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۲،‏ ۲:۴۵ fil****** ۷۳٬۹۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۲۲:۱۷ 091****** ۳۱٬۵۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۱۹:۴۹ Sar****** ۵۵۳٬۲۷۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۱۹:۱۵ Fil****** ۱۷۰٬۳۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۱۸:۲۸ man****** ۶۴٬۷۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۱۳:۳۹ XLu****** ۱۳٬۰۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۱۱،‏ ۸:۲۲ you****** ۱۱٬۲۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۱۰،‏ ۷:۰۱ Ahm****** ۱۸٬۴۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۹،‏ ۱۱:۲۰ mos****** ۱۶٬۸۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۹،‏ ۰:۰۵ XLu****** ۱۰٬۱۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۸،‏ ۱۴:۲۹ mas****** ۱۸۳٬۸۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۸،‏ ۱:۰۴ Md6****** ۳۶٬۶۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۷،‏ ۱۵:۲۰ Ami****** ۷۲٬۷۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۱/۷،‏ ۹:۱۷ XLu****** ۱۱٬۱۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۱/۵،‏ ۱۹:۳۸ Abo****** ۱۰۷٬۳۶۶تومان شبا - بین بانکی