اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۱۵:۴۱ ali****** ۵۰٬۳۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۱۲:۳۶ Fat****** ۴۲٬۶۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۹،‏ ۹:۰۷ ali****** ۱۱٬۷۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۲۳:۴۵ Vat****** ۱۰٬۱۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۱۹:۴۴ man****** ۲۸٬۷۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۱۸:۳۶ you****** ۱۰٬۷۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۱۷:۲۸ Fil****** ۱۲۳٬۲۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۱۳:۱۸ asa****** ۱۰٬۷۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۸،‏ ۱۱:۳۶ es1****** ۲۷٬۵۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۷،‏ ۲۲:۵۸ koo****** ۱۱٬۴۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۷،‏ ۲۱:۲۲ Ami****** ۲۷٬۶۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۷،‏ ۲۰:۳۴ asa****** ۱۲٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۷،‏ ۱۹:۱۸ Sal****** ۲۱٬۶۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۶،‏ ۱۹:۲۰ Ami****** ۱۰٬۰۱۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۶،‏ ۱۷:۴۴ Pou****** ۱۲٬۵۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۶،‏ ۱۵:۲۷ Mrt****** ۲۴٬۷۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۶،‏ ۱۳:۰۷ Gha****** ۲۷٬۶۷۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۶،‏ ۱۲:۰۱ mhm****** ۱۰٬۹۴۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۲۳:۱۴ sin****** ۱۱٬۱۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۹:۲۵ mas****** ۴۰۸٬۶۷۱تومان شبا - بین بانکی