اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۱۶:۵۸ man****** ۱۲۰٬۷۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۱۶:۳۰ mas****** ۲۵۳٬۰۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۶،‏ ۶:۲۶ jav****** ۱۱٬۴۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۵،‏ ۲۰:۴۴ XLu****** ۱۲٬۶۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۵،‏ ۱۶:۴۰ Mam****** ۱۰٬۴۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۵،‏ ۱۵:۴۹ Ami****** ۱۰۴٬۰۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۴،‏ ۱۳:۰۲ Sae****** ۷۷٬۳۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۴،‏ ۹:۰۷ Hei****** ۱۰۳٬۵۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۴،‏ ۷:۵۷ Meh****** ۱۰٬۴۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۴،‏ ۴:۵۱ ETE****** ۱۰٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۳،‏ ۱۴:۴۰ Mil****** ۲۰٬۸۹۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۵/۳،‏ ۹:۰۶ Hai****** ۲۵٬۷۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۳،‏ ۹:۰۴ XLu****** ۲۰٬۴۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۲،‏ ۵:۱۷ XLu****** ۱۱٬۰۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۵/۱،‏ ۱۳:۳۸ Ami****** ۷۷٬۰۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۱۹:۰۲ Abo****** ۱۸۳٬۹۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۱۸:۵۹ bib****** ۲۲٬۶۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۱۸:۵۹ bib****** ۸۷٬۴۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۱۸:۱۵ mda****** ۳۲٬۹۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۶:۴۱ XLu****** ۳۰٬۴۱۳تومان کارت به کارت