اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۵/۲۰،‏ ۱۰:۵۸ lin****** ۴۱٬۶۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۲۰،‏ ۳:۳۵ DEX****** ۱۰٬۷۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۹،‏ ۱۲:۴۹ ROS****** ۶۸٬۷۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۹،‏ ۱۲:۰۷ myd****** ۱۸۱٬۸۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۹،‏ ۱۰:۵۷ fil****** ۵۰٬۰۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۹،‏ ۲:۵۵ Kam****** ۱۲٬۵۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۸،‏ ۲۳:۳۰ sam****** ۳۵٬۶۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۸،‏ ۲۲:۴۲ ham****** ۱۱٬۹۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۸،‏ ۸:۴۵ Hos****** ۱۰٬۱۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۱۸:۵۵ sse****** ۳۰٬۱۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۱۸:۳۸ mas****** ۹۰٬۸۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۱۳:۴۵ Sso****** ۱۱٬۲۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۱۲:۱۷ Gha****** ۷۵٬۷۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۱۲:۰۰ ami****** ۱۱٬۹۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۷،‏ ۴:۵۴ bib****** ۵۱٬۹۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۲۳:۱۲ bib****** ۵۳٬۳۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۱۲:۳۹ fil****** ۵۳٬۱۵۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۱۲:۱۱ Erf****** ۳۳۵٬۹۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۱۱:۳۱ sin****** ۱۰۲٬۲۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۱۰:۲۴ Nad****** ۲۶٬۳۱۰تومان شبا - بین بانکی