اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۷/۲۶،‏ ۰:۴۸ ami****** ۲۱٬۶۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۵،‏ ۲۳:۱۱ bib****** ۱۴٬۷۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۵،‏ ۲۰:۲۷ om0****** ۱۲٬۰۱۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۵،‏ ۱۴:۲۲ cha****** ۱۳٬۱۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۵،‏ ۰:۵۴ Poo****** ۳۳٬۱۳۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۴،‏ ۲۰:۵۶ Fil****** ۲۲٬۳۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۴،‏ ۲۰:۴۱ Apa****** ۱۵۳٬۰۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۴،‏ ۱۰:۲۳ koo****** ۱۰٬۴۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۳،‏ ۲۰:۲۲ pan****** ۱۲٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۳،‏ ۱۸:۵۳ mda****** ۵۰٬۵۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۳،‏ ۹:۲۷ Joj****** ۱۳٬۲۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۲،‏ ۲۱:۳۹ dar****** ۱۶٬۸۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۲،‏ ۱:۰۷ Mj8****** ۲۹٬۵۲۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۲۰:۰۹ sin****** ۱۰٬۳۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۱۵:۵۲ moo****** ۱۴٬۳۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۱۵:۵۰ moo****** ۱۵۰٬۶۴۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۱۴:۵۸ Shr****** ۲۶٬۰۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۹:۱۳ lin****** ۱۳٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۱،‏ ۰:۰۵ mas****** ۱۱٬۱۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۰،‏ ۱۸:۳۲ you****** ۱۲٬۲۲۲تومان کارت به کارت