اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۲۱:۵۲ Ali****** ۳۴٬۰۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۲۰:۳۵ mas****** ۱۰۱٬۸۸۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۱۹:۴۵ Ham****** ۲۱٬۲۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۱۸:۵۴ mda****** ۴۵٬۳۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۱۸:۴۵ Ram****** ۱۰٬۳۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۱۵:۱۹ Bar****** ۱۰٬۰۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۱۲:۰۸ s36****** ۱۰٬۹۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۲،‏ ۹:۱۶ ira****** ۲۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۲۱:۱۲ ami****** ۱۱٬۵۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۲۰:۴۹ Ram****** ۱۰٬۱۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۲۰:۰۳ Sin****** ۱۰٬۱۸۹تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۱۱:۲۵ Sia****** ۹۱٬۰۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۸:۲۶ sam****** ۴۷٬۲۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۶:۳۵ ark****** ۱۷٬۲۸۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۹/۱،‏ ۰:۴۵ Mah****** ۲۱٬۸۲۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۳۱،‏ ۲۰:۰۰ Ram****** ۲۳٬۴۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۳۱،‏ ۱۹:۳۰ Mah****** ۱۰٬۲۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۳۱،‏ ۱۹:۱۹ Erf****** ۴۸٬۵۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۸/۳۱،‏ ۱۸:۵۹ bib****** ۱۲۰٬۴۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۸/۳۱،‏ ۱۸:۴۶ mas****** ۹۱٬۴۳۹تومان شبا - بین بانکی