اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۹/۱۱،‏ ۳:۵۵ Abo****** ۱۰۰٬۰۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۹:۱۳ bib****** ۵۹٬۹۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۹:۱۳ bib****** ۳۹٬۳۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۹:۰۷ Sar****** ۵۴۰٬۰۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۸:۵۰ mas****** ۱۲۵٬۱۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۸:۱۸ XLu****** ۱۰٬۰۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۴:۲۱ rez****** ۲۷٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۱:۵۸ Hei****** ۳۰٬۰۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۱:۴۴ Erf****** ۲۰۳٬۴۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱:۵۹ fil****** ۶۸٬۵۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۷:۱۹ Fil****** ۲۰۱٬۳۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۶:۰۳ man****** ۹۲٬۸۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۲:۲۵ XLu****** ۱۵٬۵۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۸،‏ ۱۱:۳۱ XLu****** ۲۲٬۱۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۷،‏ ۱۸:۴۱ ali****** ۱۰٬۰۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۷،‏ ۷:۲۱ pan****** ۱۷٬۴۸۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۲۲:۱۴ XLu****** ۱۰٬۱۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۹:۲۹ XLu****** ۷۸٬۳۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۸:۳۱ top****** ۹۶٬۵۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۶:۳۴ you****** ۱۰٬۶۷۴تومان شبا - بین بانکی