اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۷/۲۰،‏ ۱۵:۳۷ Mil****** ۲۰۵٬۶۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۰،‏ ۱۲:۲۱ bar****** ۱۰٬۲۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۰،‏ ۷:۴۸ Sto****** ۱۰٬۳۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۲۰،‏ ۴:۲۱ sin****** ۳۳۱٬۴۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۹،‏ ۲۲:۵۷ pan****** ۱۰٬۰۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۹،‏ ۱۲:۲۴ Rey****** ۱۶٬۲۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۹،‏ ۰:۳۱ MHM****** ۱۱٬۱۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۸،‏ ۲۲:۲۹ bib****** ۱۱٬۰۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۸،‏ ۱۸:۴۷ Mrt****** ۸۷٬۶۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۸،‏ ۱۵:۳۰ ali****** ۱۰٬۶۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۸،‏ ۰:۲۱ Sha****** ۱۱٬۰۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۷،‏ ۲۲:۲۲ koo****** ۲۰٬۳۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۷،‏ ۲۰:۲۱ Fil****** ۱۱٬۵۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۷،‏ ۱۳:۱۶ ROS****** ۱۷٬۲۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۶،‏ ۱۷:۳۳ Sso****** ۱۰٬۰۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۶،‏ ۱۰:۰۹ Ash****** ۵۵٬۲۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۶،‏ ۱:۲۵ DEX****** ۲۱٬۸۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۱۵،‏ ۲۳:۵۶ Blu****** ۱۱٬۵۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۵،‏ ۲۱:۴۲ Ami****** ۲۴٬۶۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۱۵،‏ ۱۹:۴۹ you****** ۱۰٬۱۷۲تومان کارت به کارت