اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۱۹:۴۰ Sar****** ۴۵۷٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۱۹:۰۴ ami****** ۱۳٬۰۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۱۸:۱۱ man****** ۷۵٬۸۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۱۷:۲۵ Fil****** ۱۷۱٬۸۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۴:۱۳ ehs****** ۸۱۶٬۵۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۵،‏ ۲۱:۲۹ you****** ۲۵٬۳۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۵،‏ ۱۵:۳۱ sah****** ۲۱٬۹۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۴،‏ ۰:۳۱ abb****** ۲۶٬۷۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۳،‏ ۱۱:۵۱ CMo****** ۱۳۴٬۹۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۳،‏ ۱۱:۵۱ mah****** ۳۷٬۷۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۲،‏ ۱۶:۳۱ mmm****** ۵۰٬۵۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲،‏ ۱۶:۱۴ 30M****** ۴۹۰٬۱۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۲،‏ ۱۳:۳۷ Mil****** ۱۰٬۱۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۳/۱/۱،‏ ۲۱:۲۸ Poo****** ۱۶٬۷۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱،‏ ۱۵:۱۱ omi****** ۱۴۴٬۵۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۲۱:۳۴ Par****** ۲۵٬۳۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۹:۵۱ bib****** ۲۹٬۶۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۹:۵۱ bib****** ۵۹٬۹۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۹:۳۹ Abo****** ۹۷٬۳۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۶:۳۳ Sar****** ۴۹۷٬۰۸۴تومان کارت به کارت