اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۹/۵،‏ ۷:۱۷ Ali****** ۲۱٬۲۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۹:۴۲ Abo****** ۱۲۱٬۳۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۹:۲۸ pa3****** ۱۱٬۳۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۸:۰۶ Mre****** ۱۱۰٬۰۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۶:۲۷ Meh****** ۲۹٬۸۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۴:۴۶ Ami****** ۸۴٬۸۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۸:۵۵ WAH****** ۱۳٬۱۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۵:۱۹ SMA****** ۱۵٬۱۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۲۲:۲۴ Hei****** ۹۹٬۱۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۲۱:۴۷ Fil****** ۲۱٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۱۹:۳۵ man****** ۵۷٬۴۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۱۶:۱۹ Fil****** ۱۵۲٬۴۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۷:۰۹ es1****** ۱۳٬۴۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۳:۴۴ Erf****** ۷۱٬۰۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۲،‏ ۲۰:۴۷ ami****** ۳۵٬۹۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۲۱:۰۹ Hos****** ۱۹٬۰۹۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۲۱:۰۱ WAH****** ۱۷٬۶۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۱۹:۴۹ fil****** ۱۰۴٬۶۳۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۱۸:۰۷ Blu****** ۱۲٬۴۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۱۱:۳۴ asa****** ۳۵٬۷۳۴تومان شبا - بین بانکی