اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۴/۳۰،‏ ۲:۰۳ fil****** ۱۰۹٬۴۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۹:۲۱ ali****** ۲۲٬۶۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۹:۰۱ Sar****** ۴۶۳٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۸:۰۹ man****** ۱۴۵٬۶۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۷:۲۸ mas****** ۲۸۰٬۷۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۶:۵۹ Fil****** ۱۴۳٬۴۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۹،‏ ۱۲:۰۱ Rez****** ۱۰٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۸،‏ ۱۸:۳۲ top****** ۱۰٬۳۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۸،‏ ۱۷:۲۷ pan****** ۱۵٬۷۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۸،‏ ۱۱:۰۹ mas****** ۱۲۶٬۸۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۸،‏ ۷:۲۸ top****** ۵۶٬۳۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۸،‏ ۵:۴۲ Ami****** ۱۲۲٬۹۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۲۱:۰۰ XLu****** ۱۲٬۰۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۱۴:۳۹ ali****** ۷۹٬۰۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۱۱:۰۹ XLu****** ۱۴٬۵۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۸:۳۳ taj****** ۱۳٬۰۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۴:۲۸ Sor****** ۱۴٬۱۰۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۷،‏ ۴:۲۰ alm****** ۱۶٬۷۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۴/۲۶،‏ ۱۴:۱۴ meh****** ۳۲۷٬۴۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۴/۲۶،‏ ۵:۴۷ XLu****** ۳۰٬۴۶۴تومان کارت به کارت