اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۷:۵۸ ali****** ۴۴٬۱۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۴:۴۳ Blu****** ۲۷٬۴۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۴:۴۰ meh****** ۶۷٬۹۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۴:۱۸ you****** ۱۵٬۰۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۴:۱۸ Mil****** ۱۳٬۶۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۳:۵۶ Cub****** ۲۵٬۱۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۱۰:۵۸ Ami****** ۲۸٬۲۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۶:۴۴ asa****** ۱۳٬۷۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۵،‏ ۶:۰۲ Ram****** ۵۹٬۷۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۱۹:۳۷ fil****** ۵۳٬۴۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۱۶:۳۰ myd****** ۳۱٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۱۵:۱۲ Vij****** ۲۴٬۰۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۱۳:۳۱ eli****** ۱۱۲٬۵۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۵:۵۸ ehs****** ۳۴۹٬۳۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۴،‏ ۵:۵۶ sha****** ۴۶٬۵۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۳،‏ ۱۴:۴۳ Meh****** ۲۵٬۲۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۳،‏ ۱۱:۲۳ mhm****** ۳۶٬۷۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۳،‏ ۹:۱۶ Cub****** ۴۹٬۳۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۳،‏ ۶:۱۵ mil****** ۱۸٬۹۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۲۱:۱۲ Dre****** ۱۴٬۶۲۶تومان کارت به کارت