اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۱۹:۵۸ you****** ۱۰٬۱۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۱۸:۳۱ Fil****** ۳۲٬۵۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۱۶:۰۱ ziy****** ۳۲٬۶۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۹:۰۰ ali****** ۱۰٬۶۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۸:۳۵ Ram****** ۱۰٬۸۸۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۸:۰۸ ali****** ۷۵٬۰۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۹،‏ ۷:۳۶ Mil****** ۳۰٬۶۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۸،‏ ۱۹:۰۴ Mer****** ۱۱٬۴۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۷،‏ ۱۵:۲۸ mhm****** ۱۰٬۸۱۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۱۵:۲۹ you****** ۱۰٬۸۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۱۴:۲۷ Gha****** ۶۰٬۵۱۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۱۳:۱۷ koo****** ۱۳٬۰۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۱۱:۱۶ ali****** ۱۰٬۴۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۸:۰۲ meh****** ۲۵٬۵۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۶،‏ ۷:۲۵ 715****** ۲۶٬۵۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۵،‏ ۱۵:۴۱ Omi****** ۲۸٬۶۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۵،‏ ۸:۳۳ CMo****** ۲۵٬۰۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۴،‏ ۱۹:۲۰ Mj8****** ۱۶٬۵۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۴،‏ ۱۳:۲۹ fil****** ۱۲٬۴۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۴،‏ ۱۳:۲۶ jav****** ۱۵٬۱۳۱تومان کارت به کارت