اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۲:۲۵ you****** ۱۱٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۰:۴۵ MrM****** ۱۳٬۳۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۶،‏ ۰:۲۰ s36****** ۵۱٬۸۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۲۰:۵۴ Fil****** ۷۸٬۶۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۹:۴۸ yoo****** ۱۲٬۰۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۸:۵۰ Mrt****** ۳۸٬۳۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۸:۰۴ pan****** ۱۱٬۸۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۴:۵۳ Sar****** ۱۷٬۷۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۴:۲۱ Ali****** ۲۷٬۲۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۳:۲۰ ami****** ۱۲٬۴۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۲:۱۲ ali****** ۱۱٬۳۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۵،‏ ۱۰:۳۴ Joj****** ۳۱٬۴۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۴،‏ ۲۰:۲۰ Pri****** ۲۲٬۴۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۴،‏ ۸:۲۵ meh****** ۵۲٬۰۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۴،‏ ۴:۳۷ DEX****** ۱۲٬۷۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۲۰:۳۹ ami****** ۱۵٬۵۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۹:۰۲ mam****** ۱۰٬۰۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۵:۳۴ poo****** ۸۶٬۷۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۴:۳۹ Rez****** ۱۶٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۳:۵۲ Apa****** ۵۳٬۵۵۸تومان کارت به کارت