اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۱۶:۵۹ sin****** ۱۲٬۲۹۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۱۶:۱۸ Blu****** ۶۸٬۹۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۱۳:۳۳ hos****** ۲۱٬۸۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۱،‏ ۳:۰۰ Mre****** ۳۲٬۵۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۳:۴۷ Ram****** ۲۶٬۶۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۳:۰۹ Mj8****** ۱۲۲٬۰۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۳:۰۸ MrM****** ۳۵٬۰۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۱:۰۴ fil****** ۶۶٬۹۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۰:۵۴ Fil****** ۱۰۶٬۵۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲۰:۴۱ s36****** ۲۵٬۶۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۸:۰۶ ali****** ۱۹٬۵۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۶:۱۲ mis****** ۱۵٬۱۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۵:۱۴ DEX****** ۱۰٬۳۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۴:۵۱ Kam****** ۱۱٬۶۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۰:۰۲ emj****** ۹۲٬۷۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۹:۵۳ es1****** ۳۷٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲:۰۴ Ali****** ۱۷٬۰۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲:۰۳ ALI****** ۱۳٬۰۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۰:۳۰ moh****** ۵۰۲٬۳۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۰:۰۷ sia****** ۲۰٬۷۹۸تومان شبا - بین بانکی