اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۲۲:۵۸ Say****** ۵۷٬۳۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱۸:۰۹ Mah****** ۱۳٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۹:۵۴ mah****** ۳۲٬۵۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۲:۵۲ mis****** ۲۴٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱:۲۰ man****** ۱۲٬۱۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱:۱۷ Dru****** ۱۱٬۱۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۰:۵۳ moj****** ۲۳٬۷۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۰:۴۵ Ram****** ۷۶٬۹۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۰:۱۹ mas****** ۱۵۶٬۵۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۰:۰۲ ali****** ۲۷٬۵۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۲۳:۰۹ Mj8****** ۷۱٬۵۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۲۲:۰۱ top****** ۴۶٬۶۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۷:۴۸ s36****** ۲۷٬۶۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۶:۳۳ Omi****** ۲۰٬۰۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۵:۵۹ Ali****** ۴۴٬۶۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۵:۴۹ mrh****** ۵۶٬۵۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۴:۴۶ Abo****** ۱۶۰٬۵۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۴:۲۲ aba****** ۱۰٬۲۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۴:۰۱ WAH****** ۱۲٬۵۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۰:۳۱ fil****** ۵۲٬۹۳۳تومان شبا - بین بانکی