اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱۱/۲۶،‏ ۱۸:۳۵ Fil****** ۱۴۲٬۷۳۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۶،‏ ۱۴:۵۰ ali****** ۲۰٬۳۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۶،‏ ۱۱:۱۵ ami****** ۱۰٬۲۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۶،‏ ۷:۵۰ SMA****** ۱۹٬۹۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۵،‏ ۱۵:۵۶ ami****** ۴۲٬۴۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۵،‏ ۹:۳۶ mah****** ۱۱٬۱۱۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۴،‏ ۲۱:۵۶ Fil****** ۶۸٬۶۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۴،‏ ۱۲:۳۴ XLu****** ۲۱٬۱۸۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۴،‏ ۸:۰۷ Ami****** ۱۱٬۷۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۳،‏ ۱۸:۳۷ you****** ۲۰٬۰۰۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۳،‏ ۱۷:۰۹ Hos****** ۳۰٬۹۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۳،‏ ۱۲:۰۴ Hon****** ۱۳٬۷۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۳،‏ ۳:۴۵ Gha****** ۵۳٬۷۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۲،‏ ۱۷:۲۵ Mil****** ۱۲٬۱۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۲،‏ ۱۳:۵۱ ami****** ۱۰٬۰۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۲،‏ ۴:۰۱ Hei****** ۸۵٬۲۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۱۶:۱۸ mas****** ۱۷۴٬۸۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۱۶:۱۰ Ami****** ۹۶٬۹۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۱۵:۵۸ ami****** ۱۳٬۷۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۱۳:۱۳ asa****** ۲۳٬۰۸۶تومان شبا - بین بانکی