اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۲۲:۰۵ mah****** ۳۰٬۳۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۲۱:۳۴ sam****** ۲۹٬۱۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۲۰:۵۵ jav****** ۱۱٬۱۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۱۳:۴۲ ami****** ۱۰٬۰۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۱۰:۵۰ rp1****** ۴۴٬۶۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۱۰:۰۱ ali****** ۳۱٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۹:۳۳ hos****** ۳۲٬۸۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۷:۰۴ Moj****** ۶۳٬۴۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۲:۰۰ Joj****** ۲۲٬۳۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۱:۲۵ MrM****** ۲۵٬۱۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۵،‏ ۰:۲۶ Mre****** ۳۸٬۹۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۲۰:۵۴ Fil****** ۱۴۳٬۳۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۸:۰۴ ark****** ۱۲٬۳۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۷:۴۲ fil****** ۵۰٬۶۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۶:۰۶ Chi****** ۱۲٬۲۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۵:۳۴ sin****** ۶۲٬۰۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۴:۴۸ ali****** ۱۱٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۱۰:۳۱ mra****** ۲۲٬۹۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۷:۳۲ es1****** ۴۱٬۸۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۴،‏ ۲:۰۴ ar9****** ۴۰۲٬۸۶۳تومان شبا - بین بانکی