اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۷/۸/۷،‏ ۲۰:۳۷ maz****** ۲۸٬۸۱۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۱،‏ ۳:۴۵ yas****** ۱۰٬۵۶۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۱۷:۱۲ maz****** ۲۶٬۸۷۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱۶:۲۷ mhr****** ۲۰٬۱۲۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱:۰۶ maz****** ۵۹٬۲۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۸،‏ ۱۷:۳۱ man****** ۱۱٬۸۳۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۷،‏ ۱۲:۴۴ yas****** ۱۰٬۰۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۵،‏ ۱:۳۱ mas****** ۱۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۲،‏ ۱:۲۷ 2Fi****** ۵۵٬۲۰۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۲۳:۳۴ sia****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۱۱:۵۹ tfi****** ۱۰٬۱۳۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۸،‏ ۱۳:۵۷ tfi****** ۱۰٬۵۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۲،‏ ۳:۰۱ boo****** ۳۱٬۶۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۰،‏ ۱۲:۳۶ tfi****** ۱۰٬۵۱۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۹،‏ ۱۱:۲۵ ram****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲۳،‏ ۱:۴۸ boo****** ۴۴٬۱۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۴،‏ ۰:۳۲ dik****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲،‏ ۱۷:۲۷ mas****** ۱۴٬۱۴۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۳۰،‏ ۱۸:۲۲ dik****** ۱۰٬۹۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۶،‏ ۲۲:۲۲ dik****** ۱۱٬۸۷۱تومان banktransfer