اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۵:۴۰ mas****** ۱۸۱٬۰۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۴:۱۴ poo****** ۵۲٬۶۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۲:۴۹ fil****** ۶۴٬۵۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۲۲:۵۹ Sae****** ۱۰٬۰۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۲۱:۲۲ man****** ۵۹٬۵۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۱۷:۴۱ Fil****** ۱۵۷٬۳۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۹:۵۸ mil****** ۲۱٬۱۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۸،‏ ۱۱:۲۳ Lib****** ۶۱٬۷۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۸،‏ ۷:۳۲ Ami****** ۱۹۷٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۷،‏ ۱۹:۴۴ top****** ۸۰٬۹۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۷،‏ ۱۷:۳۶ Nas****** ۱۱٬۷۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۷،‏ ۱۲:۰۳ mey****** ۱۵٬۲۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۵،‏ ۱۵:۴۳ Sha****** ۱۳٬۶۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۲۰:۰۰ Abo****** ۱۰۱٬۲۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۴:۳۸ mas****** ۲۱۵٬۹۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۴:۱۸ bib****** ۱۳۱٬۷۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۴:۱۷ bib****** ۲۴٬۳۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۲:۳۷ mmm****** ۲۳٬۸۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۰:۵۳ Hei****** ۶۱٬۷۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۸:۱۱ XLu****** ۱۰٬۳۳۶تومان کارت به کارت