اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۱۵:۱۸ 30M****** ۲۹۷٬۳۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۹:۳۷ koo****** ۱۳٬۰۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۹:۱۶ asa****** ۵۹٬۰۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۸:۱۸ Meh****** ۱۳٬۹۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۵:۴۰ ali****** ۱۱٬۲۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۴:۵۲ Ami****** ۲۵٬۵۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۲۱:۳۳ Mre****** ۳۹٬۳۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۲۰:۴۷ mas****** ۱۷۷٬۵۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۱۸:۳۰ XLu****** ۲۰٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۱۶:۳۲ Fil****** ۱۵۴٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۱۱:۳۰ DEX****** ۱۰٬۷۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۶:۵۹ asi****** ۵۵٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۸،‏ ۵:۳۲ sha****** ۲۷٬۸۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۲۱:۲۹ MIT****** ۳۲٬۲۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۱۹:۰۱ you****** ۱۰٬۰۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۹:۳۶ how****** ۳۰٬۴۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۵:۱۶ Fil****** ۱۱۶٬۳۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۴:۳۶ Ami****** ۳۴٬۵۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۰:۰۹ Mov****** ۱۰٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۶،‏ ۱۷:۰۸ Fii****** ۹۵٬۶۸۵تومان کارت به کارت