اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۴،‏ ۱۲:۲۳ pan****** ۱۳٬۱۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۲۳:۱۱ WAH****** ۸۹٬۵۷۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۲۱:۲۵ mda****** ۴۰٬۰۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۱۹:۱۲ taj****** ۱۲٬۷۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۱۸:۵۵ bib****** ۵۷٬۳۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۱۷:۵۳ Abo****** ۲۰٬۵۳۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۱۷:۵۰ mas****** ۷۰٬۶۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۱۱:۱۹ ami****** ۱۱٬۲۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۸:۴۷ you****** ۱۲٬۳۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۸:۲۷ Sal****** ۳۰٬۱۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۸:۱۲ Blu****** ۳۳٬۱۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳،‏ ۴:۲۷ fil****** ۵۴٬۱۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۲۳:۴۹ sha****** ۵۹٬۶۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۱۹:۲۲ Ami****** ۱۲٬۸۹۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۱۷:۳۸ Fil****** ۵۱٬۰۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۱۷:۳۲ Nim****** ۱۰٬۹۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۱۱:۱۰ Mos****** ۲۱٬۸۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۱۰:۳۸ ali****** ۲۳٬۸۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲،‏ ۵:۳۰ Sto****** ۱۰٬۱۸۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۱،‏ ۱۶:۵۴ Mil****** ۲۰٬۶۳۶تومان کارت به کارت