اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۳:۰۱ Box****** ۱۵۰٬۳۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۳،‏ ۱۰:۳۶ Rez****** ۲۵٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۲۳:۲۶ sin****** ۶۰٬۳۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۲۳:۱۰ you****** ۴۰٬۴۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۲۱:۵۹ fil****** ۵۱٬۶۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۲۰:۳۷ sha****** ۳۹٬۹۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۱۸:۱۴ MHM****** ۱۲٬۰۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۱۵:۴۷ mis****** ۱۵٬۸۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۱۵:۲۲ Sto****** ۱۰٬۰۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۱۰:۱۴ Fat****** ۳۰٬۵۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۶:۱۲ Sal****** ۱۵٬۱۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۲،‏ ۰:۳۹ Mj8****** ۳۷٬۶۹۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۱،‏ ۲۱:۱۱ ami****** ۱۱٬۳۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۱،‏ ۱۵:۳۶ Meh****** ۱۷٬۵۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۱،‏ ۴:۱۲ los****** ۱۱٬۴۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۱،‏ ۱:۵۰ ami****** ۱۸٬۴۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۰،‏ ۲۳:۵۳ sia****** ۲۰٬۳۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۰،‏ ۱۵:۵۶ Kam****** ۳۴٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۵/۱۰،‏ ۱۳:۳۲ new****** ۱۳٬۸۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۵/۱۰،‏ ۱۱:۳۲ ROS****** ۲۱۶٬۱۸۶تومان کارت به کارت