اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۱۹:۴۸ Abo****** ۴۴٬۵۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۱۹:۲۰ bib****** ۴۵٬۹۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۱۹:۲۰ bib****** ۱۸٬۳۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۱۸:۱۰ rez****** ۱۰٬۶۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۲،‏ ۶:۲۵ asa****** ۱۰٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۲۲:۲۵ per****** ۱۰٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۲۰:۱۳ man****** ۲۳٬۰۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۱۸:۳۴ Fil****** ۱۰۶٬۷۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۱۱:۴۳ asa****** ۱۰٬۰۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۱۱:۳۵ DEX****** ۱۳٬۶۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۷:۲۵ you****** ۱۲٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۶:۲۵ asa****** ۱۱٬۷۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱/۱،‏ ۱:۰۱ Ami****** ۳۰٬۴۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۲/۳۱،‏ ۱۹:۴۴ WAH****** ۷۲٬۵۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۲/۳۰،‏ ۱۶:۴۸ gis****** ۳۰٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۳۰،‏ ۱۲:۳۳ CMo****** ۱۰۰٬۳۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۲/۳۰،‏ ۱۱:۵۳ adm****** ۱۱٬۲۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۲/۲۹،‏ ۲۲:۴۷ Erf****** ۱۰٬۶۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۲۹،‏ ۱۳:۲۳ yaz****** ۱۰٬۱۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۲۹،‏ ۱۱:۱۴ Cub****** ۲۱٬۹۳۰تومان کارت به کارت