اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۱۲:۲۶ fan****** ۱۰٬۸۹۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۱،‏ ۴:۴۷ Abo****** ۸۲٬۵۳۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۲۲:۰۶ omi****** ۲۲۵٬۰۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۲۰:۲۲ sah****** ۴۰٬۰۰۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۱۶:۳۹ ami****** ۱۰٬۶۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۱۵:۰۹ Omi****** ۳۰٬۰۵۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۱۴:۴۷ Fil****** ۴۹٬۸۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۸:۲۳ XLu****** ۱۹٬۸۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۷:۳۱ pan****** ۱۰٬۰۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۲۰،‏ ۵:۱۲ fil****** ۹۰٬۶۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۲۰:۴۲ rad****** ۲۴٬۷۶۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۲۰:۳۹ man****** ۸۲٬۶۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۸:۵۰ sha****** ۱۲٬۱۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۸:۳۵ ami****** ۱۷٬۷۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۸:۱۴ ram****** ۵۰٬۵۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۷:۴۵ Fil****** ۱۴۴٬۴۳۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۷:۳۷ Ram****** ۱۱٬۸۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۱/۱۱/۱۹،‏ ۱۴:۱۹ sas****** ۱۱٬۱۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۸،‏ ۱۷:۲۹ ami****** ۲۹٬۴۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۸،‏ ۱۳:۱۷ uma****** ۱۱٬۵۷۷تومان شبا - بین بانکی