اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۶:۴۸ Erf****** ۱۴٬۴۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۴:۵۳ mzj****** ۲۰٬۰۲۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۰:۴۰ s36****** ۵۱٬۵۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۰:۱۳ fil****** ۵۳٬۲۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۲:۰۳ mch****** ۱۱٬۵۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۲۳:۲۸ ami****** ۱۳٬۰۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۲۳:۲۲ Mj8****** ۴۸٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۱۶:۰۵ hal****** ۱۰٬۵۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۱۵:۳۶ far****** ۱۲۰٬۶۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۵:۵۶ mda****** ۱۴۵٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۱:۲۵ pan****** ۱۲٬۲۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۰:۵۱ Erf****** ۷۱٬۴۸۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۳:۴۴ moh****** ۲۱۵٬۳۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۳:۲۷ Joj****** ۳۰٬۴۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۲:۵۷ ami****** ۱۴٬۰۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۲:۰۲ Mj8****** ۱۳۵٬۳۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۱:۳۱ jav****** ۱۱٬۱۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۲۰:۴۸ Blu****** ۱۱۹٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۱۵:۱۳ Tik****** ۳۴٬۶۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۰،‏ ۱۰:۲۷ you****** ۲۰٬۶۵۶تومان شبا - بین بانکی