اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۱:۵۳ ali****** ۲۸٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۱:۱۶ mos****** ۱۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۹:۴۵ you****** ۱۲٬۲۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۵:۱۵ Mah****** ۱۱٬۶۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۴:۰۹ Ara****** ۲۲٬۷۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۳:۴۳ erf****** ۱۰٬۱۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۳:۲۳ Moj****** ۵۸٬۳۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱:۲۷ mda****** ۶۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۰:۰۹ DEX****** ۲۰٬۵۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۳:۱۴ fil****** ۵۴٬۴۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۲:۲۲ Mj8****** ۸۶٬۴۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۰:۴۴ ami****** ۲۸٬۴۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۰:۲۴ jav****** ۱۳٬۲۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۹:۱۵ Mah****** ۱۳٬۰۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۴۳ anz****** ۱۲٬۰۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۳۷ Ram****** ۴۵٬۳۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۱۲ aba****** ۱۰٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۷:۰۹ mhm****** ۱۰٬۶۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۶:۲۱ mhr****** ۲۲٬۷۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۲:۵۸ sin****** ۱۰۰٬۹۴۸تومان شبا - بین بانکی