اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۲،‏ ۱۰:۱۲ you****** ۱۰٬۵۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲،‏ ۰:۴۳ Erf****** ۸۲٬۰۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲۳:۳۵ bib****** ۱۴۸٬۳۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲۲:۳۸ fil****** ۵۰٬۲۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲۲:۰۹ Sia****** ۳۸۸٬۲۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲۲:۰۴ Mj8****** ۵۷٬۹۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲۱:۳۹ Ali****** ۱۲۱٬۴۶۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۱۹:۴۴ naf****** ۳۰٬۹۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۱۶:۵۴ ark****** ۱۰٬۷۸۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۱۵:۴۴ ami****** ۱۰٬۱۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۱۰:۱۴ Moj****** ۶۲٬۰۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۹:۱۷ Pri****** ۲۰٬۶۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۲:۲۰ hal****** ۱۲٬۹۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱،‏ ۰:۵۳ poo****** ۲۰٬۹۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۲۳:۵۲ Mre****** ۴۶٬۸۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۲۳:۳۵ MrM****** ۳۷٬۴۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۲۱:۰۵ Abo****** ۱۳۰٬۵۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۲۱:۰۴ Fil****** ۱۵۲٬۱۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۲۰:۴۴ s36****** ۱۰٬۵۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱۹:۰۹ sin****** ۶۰٬۱۵۸تومان کارت به کارت