اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱۹:۰۹ ami****** ۱۰٬۴۶۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱۰:۴۹ Fil****** ۳۵٬۲۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱۰:۱۰ Kam****** ۲۲٬۶۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱۰:۰۷ Ali****** ۳۲٬۷۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۹:۴۴ es1****** ۶۰٬۶۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۱:۴۷ Ram****** ۹۴٬۱۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۰:۵۸ mhm****** ۱۰٬۰۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۱،‏ ۰:۱۶ ami****** ۱۲٬۷۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۲۳:۵۸ sia****** ۲۰٬۱۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۲۳:۵۴ Mj8****** ۸۲٬۵۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۲۱:۰۱ fil****** ۵۱٬۸۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۱۲:۵۲ Sho****** ۱۰٬۳۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۰:۴۲ Mah****** ۱۷٬۲۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۰:۳۲ you****** ۳۷٬۹۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۳۰،‏ ۰:۰۸ Meh****** ۷۰٬۳۵۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۹،‏ ۲۲:۴۲ Mah****** ۱۱٬۰۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۹،‏ ۱۶:۱۸ ami****** ۱۰٬۰۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۹،‏ ۱۵:۴۳ s36****** ۲۰٬۶۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۹،‏ ۱۵:۲۴ Gha****** ۳۱٬۶۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۲۹،‏ ۱۳:۰۸ man****** ۱۰٬۰۳۴تومان کارت به کارت