اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۷/۸/۲۸،‏ ۱۳:۰۶ maz****** ۳۴٬۷۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۷،‏ ۲۳:۱۷ maz****** ۵۳٬۸۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۰،‏ ۲۱:۵۴ yas****** ۱۳٬۳۷۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۱۲،‏ ۲۲:۲۸ Sha****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۸،‏ ۱۵:۳۳ maz****** ۱۳٬۲۹۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۷،‏ ۲۰:۳۷ maz****** ۲۸٬۸۱۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۱،‏ ۳:۴۵ yas****** ۱۰٬۵۶۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۱۷:۱۲ maz****** ۲۶٬۸۷۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱۶:۲۷ mhr****** ۲۰٬۱۲۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱:۰۶ maz****** ۵۹٬۲۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۸،‏ ۱۷:۳۱ man****** ۱۱٬۸۳۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۷،‏ ۱۲:۴۴ yas****** ۱۰٬۰۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۵،‏ ۱:۳۱ mas****** ۱۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۲،‏ ۱:۲۷ 2Fi****** ۵۵٬۲۰۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۲۳:۳۴ sia****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۱۱:۵۹ tfi****** ۱۰٬۱۳۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۸،‏ ۱۳:۵۷ tfi****** ۱۰٬۵۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۲،‏ ۳:۰۱ boo****** ۳۱٬۶۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۰،‏ ۱۲:۳۶ tfi****** ۱۰٬۵۱۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۹،‏ ۱۱:۲۵ ram****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer