اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۱۳:۵۹ sin****** ۶۶٬۱۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۱۱:۳۶ fil****** ۵۰٬۰۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۹:۳۱ Ali****** ۱۵٬۸۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۹:۱۶ Mrt****** ۸۳٬۵۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۷:۱۱ far****** ۱۰۲٬۱۴۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۶:۳۷ jav****** ۱۳٬۰۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۰:۵۶ fil****** ۱۲٬۱۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۴،‏ ۰:۴۸ Mj8****** ۶۲٬۱۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۱۳:۱۰ ami****** ۱۵٬۲۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۱۰:۰۷ ark****** ۱۰٬۱۴۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۸:۱۴ sin****** ۱۰۱٬۱۷۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۷:۵۱ Sep****** ۱۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۴:۲۸ MoH****** ۱۴۶٬۱۶۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۳،‏ ۱:۵۳ bib****** ۱۴۳٬۷۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲۰:۵۹ pan****** ۱۳٬۰۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲۰:۴۲ mah****** ۶۴٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۱۰:۵۶ Nad****** ۲۲٬۶۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۷:۳۳ fil****** ۵۱٬۸۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۳:۲۳ Sal****** ۵۱٬۲۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۲:۱۱ dar****** ۲۲٬۳۰۰تومان کارت به کارت