اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۵:۵۲ ari****** ۱۰٬۸۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۵:۳۳ par****** ۱۰۰٬۶۶۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۴:۵۲ mhm****** ۱۰٬۰۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۴:۳۴ Pri****** ۲۰٬۰۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۴:۱۰ anz****** ۱۲٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۴:۰۱ DEX****** ۱۰٬۴۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۳:۱۲ Mah****** ۱۰٬۹۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۱:۱۵ s36****** ۱۰٬۷۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۹:۴۷ Rez****** ۲۰٬۳۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱:۲۵ ami****** ۱۱٬۸۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱:۰۵ Mah****** ۱۰٬۵۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۳:۵۴ MrM****** ۴۵٬۰۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۳:۲۲ Moj****** ۷۶٬۱۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۳:۰۴ Abo****** ۱۲۱٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۱:۰۸ Mj8****** ۸۳٬۲۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۰:۵۲ Fil****** ۱۳۱٬۲۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۷:۰۸ Mre****** ۴۰٬۱۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۰:۴۸ es1****** ۲۰٬۴۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۶:۱۲ ami****** ۱۰٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۰:۲۷ m00****** ۲۸٬۳۱۱تومان کارت به کارت