اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۵،‏ ۸:۵۳ aba****** ۱۸٬۴۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۵،‏ ۲:۱۷ fil****** ۱۱٬۰۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۵،‏ ۰:۰۰ saj****** ۱۰٬۰۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۲۳:۲۲ Asd****** ۱۱٬۳۷۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۲۱:۱۴ Mj8****** ۱۰۴٬۶۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۲۰:۳۴ ami****** ۱۰٬۰۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۱۷:۳۱ fil****** ۵۴٬۷۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۱۵:۲۱ ami****** ۱۵٬۲۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۱۱:۵۹ rez****** ۱۷٬۰۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۴،‏ ۹:۴۲ tac****** ۴۹٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۲۱:۵۸ mis****** ۱۰٬۶۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۲۱:۲۸ DEX****** ۱۰٬۶۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۲۱:۰۴ mas****** ۱۳۷٬۶۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۱۸:۱۰ mra****** ۵۲٬۹۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۱۵:۵۵ yoo****** ۱۱٬۹۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۱۵:۲۶ Omi****** ۱۱٬۱۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۱۵:۰۲ ami****** ۱۱٬۱۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۱۲:۱۰ Sho****** ۱۰٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۹:۲۵ KHO****** ۱۱٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۳،‏ ۸:۱۰ Ali****** ۲۱٬۳۴۴تومان شبا - بین بانکی