اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۲۰:۵۳ Ata****** ۱۰٬۵۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۲۰:۳۸ Yos****** ۱۰۹٬۶۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۱۹:۴۳ Mah****** ۲۳٬۲۰۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۱۹:۲۷ Pri****** ۴۰٬۳۲۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۱۹:۱۱ sia****** ۲۰٬۴۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۱۳:۳۹ myj****** ۱۹٬۴۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۶:۴۳ emj****** ۱۴۲٬۸۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۶:۳۵ Kam****** ۵۷٬۰۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۵:۴۱ Gha****** ۲۱٬۶۵۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۱،‏ ۲:۰۱ los****** ۳۱٬۴۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۲۰:۱۳ Erf****** ۲۲٬۰۶۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۲۰:۰۹ Hos****** ۲۵٬۰۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۱۹:۳۰ yoo****** ۲۷٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۱۸:۲۴ Ser****** ۱۰۱٬۵۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۱۳:۲۳ Sae****** ۱۰٬۰۵۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۱۱:۱۴ fil****** ۵۶٬۵۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۹:۵۵ aba****** ۱۰٬۹۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳۰،‏ ۳:۱۸ es1****** ۱۱٬۰۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۶:۰۳ ali****** ۳۱٬۰۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۴:۴۴ par****** ۱۰۱٬۶۳۴تومان شبا - بین بانکی