اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۱:۰۴ Pri****** ۲۰٬۰۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۰:۴۰ anz****** ۱۲٬۰۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۱۰:۳۱ DEX****** ۱۰٬۴۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۹:۴۲ Mah****** ۱۰٬۹۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۷:۴۵ s36****** ۱۰٬۷۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۸،‏ ۶:۱۷ Rez****** ۲۰٬۳۶۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۱:۵۵ ami****** ۱۱٬۸۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۱:۳۵ Mah****** ۱۰٬۵۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۰:۲۴ MrM****** ۴۵٬۰۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۹:۵۲ Moj****** ۷۶٬۱۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۹:۳۴ Abo****** ۱۲۱٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۷:۳۸ Mj8****** ۸۳٬۲۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۷:۲۲ Fil****** ۱۳۱٬۲۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۳:۳۸ Mre****** ۴۰٬۱۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۷:۱۸ es1****** ۲۰٬۴۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲:۴۲ ami****** ۱۰٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۲۰:۵۷ m00****** ۲۸٬۳۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۶:۳۱ pan****** ۱۳٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۶:۱۹ Gha****** ۳۹٬۵۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۴:۴۰ meh****** ۵۵۸٬۵۸۸تومان شبا - بین بانکی