اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۴:۰۷ WAL****** ۱۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۲:۱۶ mda****** ۴۵٬۱۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۰:۱۶ ami****** ۶۹٬۲۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۸:۲۶ far****** ۱۰۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۸:۰۸ you****** ۱۰٬۰۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۶:۱۵ Ram****** ۸۰٬۲۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۰:۳۴ mra****** ۴۵٬۰۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۹:۴۷ sin****** ۱۰۰٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۷:۵۹ s36****** ۱۵٬۶۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۷:۴۷ cha****** ۳۰٬۵۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۷:۱۰ man****** ۱۰٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۵:۱۴ Fat****** ۴۱٬۲۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۸:۱۹ DEX****** ۱۲٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۷:۱۰ poo****** ۱۱۰٬۹۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۰:۱۶ jav****** ۱۴٬۰۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۹:۳۵ sam****** ۵۳٬۶۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۹:۲۷ Mj8****** ۳۵٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۶:۳۴ mas****** ۱۳۸٬۶۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۱:۳۲ ark****** ۱۰٬۷۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۰:۱۷ poo****** ۲۳٬۶۳۰تومان شبا - بین بانکی