اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۱۰:۲۷ Ali****** ۳۲٬۶۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۹،‏ ۷:۳۵ sin****** ۶۶٬۲۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۱:۱۸ Mj8****** ۳۴٬۷۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۰:۱۹ vip****** ۱۰٬۲۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۲۰:۰۳ mah****** ۳۵۸٬۷۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۹:۳۲ mjk****** ۱۱٬۱۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۹:۲۱ Mrt****** ۱۱۹٬۶۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۹:۰۸ sin****** ۱٬۲۰۷٬۶۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۹:۰۷ git****** ۵۶٬۲۹۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۸:۴۷ Erf****** ۲۶۹٬۲۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۸:۳۱ bib****** ۱۴۸٬۴۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۷:۲۹ koo****** ۱۰٬۳۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۷:۰۳ man****** ۱۰٬۲۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۶:۰۱ ali****** ۱۰۱٬۸۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۵:۵۶ Nad****** ۱۱٬۶۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۱۴:۱۹ Nil****** ۱۷٬۳۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۸:۲۸ fil****** ۵۱٬۳۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۸:۲۷ Sho****** ۲۰٬۰۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۷:۴۴ sin****** ۲۰۰٬۱۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۸،‏ ۷:۱۳ sae****** ۱۰٬۱۱۵تومان کارت به کارت