اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۱۱:۰۰ Meh****** ۳۹٬۱۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۷:۲۷ s36****** ۱۳٬۰۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۷:۰۸ es1****** ۱۷٬۷۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۷:۰۳ Ali****** ۲۵٬۰۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۴:۳۷ fil****** ۵۰٬۷۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۶،‏ ۳:۵۶ Mre****** ۶۰٬۵۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۱۴:۵۴ you****** ۱۰٬۸۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۱۳:۳۰ ami****** ۱۵٬۹۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۱۰:۱۱ KHO****** ۱۵٬۷۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۹:۵۶ cha****** ۱۰٬۸۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۸:۱۲ aba****** ۱۰٬۵۸۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۵،‏ ۴:۳۷ Rez****** ۴۰٬۰۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۲۱:۰۸ Mj8****** ۸۵٬۱۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۲۰:۱۹ erf****** ۱۴٬۴۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۲۰:۰۳ ali****** ۴۶٬۶۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۸:۲۳ sin****** ۱۰۷٬۵۱۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۷:۵۹ sam****** ۳۲٬۰۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۷:۵۷ Ami****** ۵۱٬۳۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۶:۰۷ mas****** ۱۲۹٬۴۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۵:۳۳ DEX****** ۱۱٬۴۹۳تومان شبا - بین بانکی