اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۵:۱۵ ali****** ۴۱٬۲۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۴:۴۱ Joj****** ۳۹٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۱:۲۳ Kam****** ۵۳٬۳۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۱:۱۴ sal****** ۱۱۷٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۱۰:۱۳ fil****** ۵۰٬۱۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۴،‏ ۶:۳۳ s36****** ۱۲٬۷۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۲۲:۰۳ Ham****** ۷۲٬۳۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۲۰:۳۳ ami****** ۱۷٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۲۰:۰۲ CRs****** ۱۰٬۰۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۱۷:۵۷ jav****** ۱۲٬۴۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۱۵:۳۸ Ami****** ۱۲٬۲۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۱۵:۳۸ Ram****** ۲۵٬۰۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۱۳:۵۸ sha****** ۱۹٬۲۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۱۱:۰۰ pan****** ۱۲٬۵۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۹:۵۷ you****** ۱۱٬۵۱۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۸:۵۶ Gha****** ۶۴٬۳۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۳،‏ ۶:۰۹ fil****** ۵۱٬۸۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲،‏ ۱۹:۲۶ Apa****** ۹۲٬۰۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲،‏ ۱۷:۰۸ ami****** ۱۴٬۲۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲،‏ ۱۴:۵۷ moh****** ۴۵٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی