اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۱:۴۴ DEX****** ۱۰٬۳۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۱:۲۱ Kam****** ۱۱٬۶۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۶:۳۲ emj****** ۹۲٬۷۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۶:۲۳ es1****** ۳۷٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۲:۳۴ Ali****** ۱۷٬۰۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۲:۳۳ ALI****** ۱۳٬۰۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۱:۰۰ moh****** ۵۰۲٬۳۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۰:۳۷ sia****** ۲۰٬۷۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۸:۲۳ ali****** ۲۸٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۷:۴۶ mos****** ۱۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۶:۱۵ you****** ۱۲٬۲۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۱:۴۵ Mah****** ۱۱٬۶۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۰:۳۹ Ara****** ۲۲٬۷۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۰:۱۳ erf****** ۱۰٬۱۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۹:۵۳ Moj****** ۵۸٬۳۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۱:۵۷ mda****** ۶۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۰:۳۹ DEX****** ۲۰٬۵۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۹:۴۴ fil****** ۵۴٬۴۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۵۲ Mj8****** ۸۶٬۴۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۷:۱۴ ami****** ۲۸٬۴۰۶تومان شبا - بین بانکی