اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۲۳،‏ ۱۵:۲۳ saj****** ۱۰٬۸۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۲،‏ ۲۰:۲۶ far****** ۲۳۳٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۲،‏ ۱۴:۴۰ s36****** ۳۲٬۷۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۲،‏ ۶:۵۹ Ali****** ۳۳٬۸۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۲،‏ ۵:۳۵ fil****** ۵۱٬۵۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۱،‏ ۲۲:۳۶ Hos****** ۱۴٬۰۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۱،‏ ۲۰:۵۶ bib****** ۲۲۵٬۷۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۱،‏ ۱۹:۱۹ Nad****** ۱۵٬۴۳۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۱،‏ ۱۴:۲۲ ars****** ۱۴٬۹۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۱،‏ ۱۲:۲۱ Dre****** ۴۴٬۷۷۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۲۳:۴۶ DEX****** ۳۶٬۸۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۱۹:۵۷ man****** ۱۲٬۱۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۱۷:۲۴ Pou****** ۲۳٬۷۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۱۶:۱۶ fil****** ۵۳٬۲۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۷:۱۰ Ami****** ۱۰٬۰۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۲۰،‏ ۴:۵۹ Mrt****** ۱۹٬۷۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۹،‏ ۲۳:۳۴ Mre****** ۳۷٬۲۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۹،‏ ۲۳:۲۲ dar****** ۳۶٬۰۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۹،‏ ۱۱:۴۵ Ehs****** ۱۰٬۵۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۹،‏ ۹:۰۱ fre****** ۱۱٬۵۱۰تومان کارت به کارت