اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۶:۵۴ jav****** ۱۳٬۲۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۵:۴۵ Mah****** ۱۳٬۰۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۵:۱۳ anz****** ۱۲٬۰۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۵:۰۷ Ram****** ۴۵٬۳۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۴:۴۲ aba****** ۱۰٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۳:۳۹ mhm****** ۱۰٬۶۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۲:۵۱ mhr****** ۲۲٬۷۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۹:۲۸ sin****** ۱۰۰٬۹۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۹:۰۰ man****** ۱۰٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۸:۵۱ ark****** ۱۰٬۵۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۴:۴۰ rez****** ۱۳٬۷۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۹:۰۲ Mj8****** ۸۳٬۶۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۸:۲۲ fil****** ۵۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۷:۱۱ Ali****** ۲۱٬۵۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۶:۵۸ mas****** ۱۱۶٬۰۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۶:۲۴ ami****** ۱۰٬۹۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۵:۳۵ Sae****** ۱۰٬۰۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۰:۰۸ Gha****** ۱۶٬۰۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۶:۴۱ hal****** ۱۳٬۶۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۶:۳۴ dar****** ۲۵٬۱۹۴تومان کارت به کارت