اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۲۳:۱۰ jav****** ۲۱٬۹۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۶:۱۵ fil****** ۵۷٬۴۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۵:۰۴ fil****** ۲۵٬۴۱۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۴:۰۹ 715****** ۲۰٬۰۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۳:۴۹ KHO****** ۱۰٬۰۶۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۳:۱۹ DEX****** ۲۴٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۳:۱۴ Mj8****** ۴۱٬۵۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۱:۰۶ Gha****** ۲۱٬۵۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۱:۰۱ moj****** ۱۲٬۸۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۰:۰۴ Hos****** ۲۲٬۹۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱:۱۱ Ram****** ۳۹٬۴۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۰:۰۱ Erf****** ۱۰٬۲۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۲۳:۲۱ man****** ۱۳٬۵۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۲۲:۵۱ ali****** ۳۰٬۰۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۲۲:۳۵ anz****** ۱۱٬۱۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۲۰:۱۰ mas****** ۱۸۶٬۶۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۱۸:۳۰ Sho****** ۱۰٬۴۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۱۶:۴۵ Box****** ۲۱۰٬۵۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۱۵:۲۸ ami****** ۱۳٬۵۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۳/۱۵،‏ ۱۳:۴۰ fil****** ۵۵٬۵۱۴تومان شبا - بین بانکی