اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۲۱:۱۰ man****** ۱۲٬۷۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۱۹:۴۹ Rgh****** ۱۰٬۵۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۱۸:۲۳ CMo****** ۳۲٬۶۲۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۱۷:۵۸ Fil****** ۳۳٬۳۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۸:۵۸ ami****** ۱۰٬۷۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۷:۲۴ Mer****** ۱۰٬۶۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۰،‏ ۱:۱۲ mda****** ۳۶٬۱۶۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۹،‏ ۱۹:۳۸ ali****** ۸۶٬۶۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۹،‏ ۱۴:۱۹ MoH****** ۲۳٬۲۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۹،‏ ۱۴:۱۳ Ami****** ۲۷٬۲۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۹،‏ ۱۲:۴۵ pan****** ۱۰٬۵۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۹،‏ ۱۱:۳۱ bog****** ۱۱٬۱۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۸،‏ ۲۰:۴۱ mis****** ۱۰٬۱۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۸،‏ ۱۶:۵۵ rad****** ۱۰٬۰۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۶،‏ ۱۸:۴۰ adm****** ۱۸٬۶۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۲۶،‏ ۱۷:۱۱ ari****** ۱۱٬۴۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۶،‏ ۴:۵۸ sha****** ۴۶٬۹۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۵،‏ ۲۲:۴۴ you****** ۲۰٬۲۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۵،‏ ۱۷:۳۱ Sin****** ۶۹٬۲۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۲۵،‏ ۱۶:۴۴ Kam****** ۳۵٬۶۳۰تومان کارت به کارت