اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۴:۵۱ Kam****** ۱۱٬۶۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۱۰:۰۲ emj****** ۹۲٬۷۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۹:۵۳ es1****** ۳۷٬۱۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲:۰۴ Ali****** ۱۷٬۰۲۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۲:۰۳ ALI****** ۱۳٬۰۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۰:۳۰ moh****** ۵۰۲٬۳۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۰،‏ ۰:۰۷ sia****** ۲۰٬۷۹۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۱:۵۳ ali****** ۲۸٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۱:۱۶ mos****** ۱۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۹:۴۵ you****** ۱۲٬۲۹۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۵:۱۵ Mah****** ۱۱٬۶۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۴:۰۹ Ara****** ۲۲٬۷۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۳:۴۳ erf****** ۱۰٬۱۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۳:۲۳ Moj****** ۵۸٬۳۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱:۲۷ mda****** ۶۰٬۰۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۰:۰۹ DEX****** ۲۰٬۵۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۳:۱۴ fil****** ۵۴٬۴۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۲:۲۲ Mj8****** ۸۶٬۴۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۰:۴۴ ami****** ۲۸٬۴۰۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۲۰:۲۴ jav****** ۱۳٬۲۷۰تومان کارت به کارت