اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۱/۴،‏ ۴:۴۴ sin****** ۲۵٬۳۶۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲،‏ ۱۷:۵۴ WAH****** ۱۳۹٬۷۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۲،‏ ۱۵:۲۴ you****** ۱۹٬۱۱۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲،‏ ۱۰:۱۸ 091****** ۱۶٬۲۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲،‏ ۵:۳۱ Sam****** ۳۵٬۱۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲،‏ ۴:۱۸ dar****** ۶۰٬۴۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۲۳:۵۶ Pou****** ۱۸٬۵۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۲۲:۳۴ Sha****** ۱۱٬۷۰۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۱۷:۳۰ ali****** ۱۰٬۹۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۱۴:۵۶ mas****** ۶۱٬۵۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۱۴:۵۲ ROS****** ۷۰٬۰۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۱،‏ ۹:۲۰ mah****** ۲۱٬۷۵۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۲۲:۰۳ bib****** ۴۷٬۳۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۲۰:۳۴ Abo****** ۱۹٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۲۰:۱۷ ali****** ۴۷٬۶۹۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۱۹:۱۱ sha****** ۴۵٬۷۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۱۷:۰۶ Blu****** ۲۳٬۱۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۱۰:۳۰ mhm****** ۱۱٬۱۰۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۹:۳۱ DEX****** ۱۲٬۲۷۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱۰/۳۱،‏ ۰:۱۲ Ami****** ۱۰٬۷۳۲تومان شبا - بین بانکی